HOCAM AHMET BAYDAR’DAN TUTTUĞUM NOTLAR (2)

İlk dönem ayetleri biraz şifrelidir ama sonraki ayetler bunları açıklar. Önce Rab anlaşılır, sonra Allah. Kur’an’da mecazi, işari, şeci olanı ayırt etmeliyiz; şeci kafiye değil. Birr, özetle ahde vefa anlamında sadakattir. Fücur, taşkınlık yapmaktır; isyan… (1).

Kur’an’ın ilk tefsirini yapan Mukatil bin Süleyman’dır. Tertilli okuma elçilik yapma, beyan etme, hakkıyla, sırayla hareket etme içindir. “Ey örtüsüne bürünen” görevden örtünen anlamındadır. “Rasele” ve “Ratele” kelimesine dikkat et; “rasele” elçilik etmek demektir. Ses benzerliği mana benzerliğine delalet eder. Zikr ve şükr iki dudak arasına indirildi. Şükr Allah’ın verdiği şeyin zekatını vermektir. Kur’an’da gece “söyledim”, “anlattılar” var; yani Nuh’un metodunda olan var. Hakikatte gece, gündüz, ısrar, izhar ve sır var (2).

Bakara 32’ye bak. Peygamber dersi tamamlar; bitkilerin ve hayvanların hayatı melekidir. İki nur sahibi olmak hem “ademi” ve hem “nebevi” olmaktır. Nur ya dünyevi ya uhrevi aydınlıktır. Dünyevi nur “akli” ve Kur’ani” olanlardır. Saf 6-9’a baktıktan sonra Nur 35’e bak. Ragıp İsfehani “Ez-Zeri’a”sında ve Gazzali “Me’aricul’l-Kuds”unda çok iyi açıklıyorlar. Sonra Nur 40’a bak. Sonra da Nisa 136’ya. “Ey İncil ve Tevrat’a inananlar Kur’an’a da inanın.” Aklı kullanarak “önyargısızlık”, “vicdan (adalet)” “sadakat (teslimiyet)”le “topluca ve pratik olarak inanın.” Mülk 12’ye bak. Sonra Sad 28-29’a. “Sen Kitab nedir iman nedir bilmezken…” Sonra Fatır 18’e, sonra Yasin 10-11’e, Bakara 1-7’ye ve Hadid 28’e bak (3).

Beşerin Türsel Yaratılışının Ruhi Evreleri: 1. Cinni Tabiat, 2. Beşeri Tabiat, 3. İnsani Tabiat

          Cann: İblis, şeytan, cinn…

          İnsan: Adem, melek, ins…

          Tesviye: Tamamlama, düzeltme, son hali…

Şeytani taraf + meleki taraf= Nefs.

Nefsin fücur (isyankar) ve takva (sınır tanıyan, korunan, had bilen, uysal tabiat) özelliği var (4).

          Kader:

     1. Nesnel kader: Eşyanın, her şeyin yasası vardır, olacağına varıyor…

     2. Öznel kader: Meşiet, sadece insanla ilgili, ona göre davranış geliştiriyorsun…

     3. Toplumsal kader: Adalete veya zulme bağlı.

İnsanın her şeyi bilme gayreti… Bir taşı yere bırak düşmesi kader… Bir taşı yukarı kaldır kalkması kader… "Kader" yaratılış öncesi beyan…. "Beyan" hep takdir…. "Kada", ölüm sonrası takdir…

          Elçi vefat eder etmez “ihtilaf”… Halife seçimi, Osman'ın şehadeti, Cemel vak’ası, Sıffin savaşı, hakem olayı…

          İslam’ın etrafındakiler: Hıristiyanlık, Yahudilik, Sabiilik, Mecusiyet, İslamiyyet. İslamiyyet bütünüyle ihtilaf… Ali, Şia… Muaviye cumhur… İrade ve bakış açısı, coğrafyaya ve bilgi düzeyine göre değişecektir.

          Havaric, ehli Kur’an, hariciler. Daha önce Ali taraftarıydılar; ayrı bir grup oldular. İmamiye ehl-i beyt… Değişime uğramayan büyük bir grup. Fakihler ehl-i rey… Muhaddis ehl-i sünnet…

     Ali (Şia):

1. Ehli Kur’an: İbadiye

2. Ehli Beyt: Zeydiye ve Caferiye.

     Muaviye (Cumhur):

1. Ehli rey: Mutezile (ehli rey), Hanefiye, Malikiye (yarı ehli rey).

Ehli sünnet: Şafiye, Hanbeliye.

2. İbadiye (fırak), Zeydiye (Mutezili), Caferiye (Mutezili), Mutezile (ulema), Hanefiye (Maturidi), Malikiye (Eşariye), Şafiye (Eşariye), Hanbeliye (Eşariye).

     Muaviye:

1. Fukaha

2. Ehl-i hadis (ehl-i sünnet)

          Sapma var fakat hıristiyanlıktaki ve Yahudilikteki gib bir sapma değil. Mutezileye kafir diyemiyorlar diye “ehl-i kıble” diyorlar.

          İki takdir: Biri maliyeti takdir eder, diğeri kesb eder (seçer).

          Maturidi bir ayrım noktasıdır. Hepsinin renklerini taşır. Fırak: Sayıları az, Müslüman dünyasının şamar oğlanı… Havaric (ibadiye) fırak… Hakem Kur’an, cumhur seçim… Mutezile (usul-i hamse): 1. Tevhid, 2. Adalet, 3. Va’d ve vaid (ahirete iman), 4. Menzile beynel menziletiyn, 5. Emri bil maruf, nehyi anil münker (salih amel). Şia: Caferiye, Tehvid, Nübüvvet, Me’ad, İmamet, Adalet (usul-i hamse). Fakat dikkat! Ebu Hanife, Ebu Zeyad’a yani Şii imama biat etti.

          Salih “doğru” demektir. Nisa 123-125’e bakın.

          İman aç adama sabır verir yani korur. Ahlak edindirir. Sonra bak. Bakara, 62. Sonra Maide 59’a bak. “Amenu” ben, sen, o aynı mana… Sonra Hac 17’ye bak. Ehli kitab kendi yolunu bulmuş… (5).

Yazarın notu: Alt yapısı sağlam olmayanlara bu notlar bir şey ifade etmeyebilir.

DİPNOTLAR:

1. Ahmet Baydar Hocamdan, 13.05.2016 tarihli ders notlarım.

2. Ahmet Baydar Hocamdan, 19.12.2014 tarihli ders notlarım.

3. Ahmet Baydar Hocamdan, 13.11.2015 tarihli ders notlarım.

4. Ahmet Baydar Hocamdan tarihini düşmeyi unuttuğum bir ders notum.

5. Ahmet Baydar Hocamdan, 27.01.2017 tarihli ders notlarım.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.