HOCAM AHMET BAYDAR’DAN TUTTUĞUM NOTLAR (1)

Aklın din ile ilişkisi doğrudandır. Birinin yokluğu diğerini anlamsız kılar. Düşünün akıl yok din var yahut akıl var din yok; bunlar sünnetullah’a aykırıdır. Akıl dini ve din aklı gerekli kılar. Akıl olmadıktan sonra din olsa ne olur yahut din olmadıktan sonra akıl olsa ne olur? Akıl yok din yok; böyle olsaydı insan bir maymun türü olmaktan ileriye gidemezdi. Ancak gerçek şu ki akıl var din var; böylece insan diğer canlılardan ayrılarak sorumlu tutuldu.

İlkinde sünnetullah’ı öğreniriz; ikincisinde doğrudan Allah’ı öğreniriz. Zorunlu olarak teslim olma dinidir İslam! Tüm mükevvenat irade-i ilahiyye’ye teslimdir. İnsanın iradesi dışında bu zorunluluk her varlığı kuşatmıştır. Biz de biyolojik olarak teslimizdir; ancak sadece şeytanlık tarafımız isyan edebilir. Tüm mükevvenatın bu teslimiyeti sebebiyle uyum söz konusudur (1). Dua, zihinsel ve bedensel fakr bilinci ile Rabbine yönelen kulun velayet ve yargıda merhamet istida etmesidir. Ayet ise aslen Arapça bile değil; alamet, işaret, ateş demektir. Nitekim aldatıcı alamet ayet olamaz. Ayet süreklidir. Ayetin mahiyetinde ve ayet oluşunda fark aramak Rabbin sözlerinde, işlerinde ve sünnetinde tutarsızlık ve ihanet gibi imkânları gerekli kılar. Mahiyeti farklı ayetler farklı müsebbiplere alamet olur. Rad, 38 açıklayıcıdır. Kur’an inkılâbını ayet ve iznullah ile gerçekleştirdi. 3. Asırda ayet kelimesine mucize dediler ve Kitab’ın rehberliği böylece kayboldu. Mukatil ilk tefsircilerden olduğu için sonradan ortaya çıkmış birçok hastalığı taşımaz (2).

Dua kulluk, acziyet anlamındadır; bir şey talep etme değil. Çünkü “Bana kulluktan büyüklenenler” diyerek duanın ne olduğunu belirliyor. Kulluk duası namazdır. Fatiha suresinin içinde “Bizi doğru yola erdir” kısmı mesele yani isteme duasıdır. Bir de âlimlere göre duaya bakış açıları değişebilmektedir. Aydınlanmak için Gafir, 60 ve Bakara 186’ya bakılabilir. Kulluk secdede çok hissedilir. Bakara 186 kulluk duasıdır. Cenaze salâtı mesele salâtıdır. Velayetin kökeni “fakr”dır; bu herkesin ortak tarafıdır; Fatır 15 ve 16’ya bakınız. Dua ve davet velayeti bireyseldir; âdemidir; akılla kotarılır; dua ve istiğfar söz konusudur. Hilafette insan halifedir. İstiva, yerleşme, kuşatma, emri altına almadır. “Allah yeni bir toplumu getirir” demek “kendini koruyan toplumu” demektir. Bu meselelerle ilgili olarak Bakara 268’den yararlanabilirsiniz. Fakrı kevni felsefi ve bilimseldir; her şeyi sonuna kadar düşünmektir. Fakrı adli, ahretle ilgili haberdir. Fakrı idraki zihinsel olarak fakrı hissetmektir. “Emr”, yukarıdan gelirse olur; içerden gelirse fısıldamak olur; anne kızına buyurursa “iş” olur. Düşünmede bir ayet var (hayat ilmi) bir de alet (sebep ilmi) var. Düşünerek sebepleri mahlûkun Melik’ine bağlarız ve hayatta abd’ın el-Melik’ine kulluk yaparız; el-Vasi’ye fakr halde istiğna ederiz. “Fakr”, ihtiyaç hissetmek demektir; “vasia” üstesinden gelen demektir. İnsanın içine kulluk duygusunu veren “Aziz”dir. “Fukara” muhtaç, yoksul, mevcuttur. “Gani” varlıklı, vasıl ve vücuttur. Bu “mükün” ve “vacib”tir. (3). Aslında fakirlik Allah’tan başka kimsenizin olmaması değil, asıl fakirlik kimselerinizin olup Allah’ınızın olmamasıdır. “Taklit” düşünmeden izleyen toplumun tutumudur ve “klat” kökünden gelir, bağ ve tasmaya klat derler; “iktiba”, bilinçle izlemektir; “itaat” emre bilinçli boyun eğmektir.

İbrahim nebi, oğlunun birisini Kudüs’te kurban ediyor; diğerini Mekke’ye; kurban budur. Hud ve Salih nebiler Araplardandır. M.Ö. 1010 yılında Davud nebi “kral” oldu. Tevrat’ta ve Kur’an’da Kudüs geçmez. Babil Yahudilerin bağımsızlığını bitirdi. M.Ö. 587 kaybettiler; M.Ö. 142 yeniden bağımsızlıklarını kazandılar. Takribi M.Ö. 63’e kadar bağımsız oldular. Müslümanlar Selahattin Eyyubi’ler, Yavuz Sultan Selim’lerle Kudüs’e daha uzun süre hâkim oldular; M.S. 1099’a kadar. Ahmet Baydar Hocam aynen şöyle demiştir: “Kur’an-I Kerim’in kavgadan bahsetmesinin nedeni kavgayı kabul ettiğinden değil, kavgayı istememesindendir.” Biat ya da beyat, alışveriştir; muahededir; ahitleşmedir; akittir. Allah insana yetki verdi. Bu yetki insanın meşiyyet edebilmesindendir. Kendi dilemesinden insana dileme vermiştir. Dini hilafet ve siyasi hilafet için yetki devri esastır. İşte biat (beyat) yetki verme sözleşmesidir. İlk dördün uyguladığı hilafetten sonra Emeviler veliahtlık sistemiyle siyaseti dinleştirerek hilafeti fiilen iptal ettiler. Şia, imamet sistemiyle dini siyasileştirerek hilafeti fiilen iptal etti. Maturidi der ki, “Persler meliklerini insanları yönetmesi için Allah’ın seçtiğine, onların yeryüzünde Allah’ın gölgesi olduklarına inanıyorlardı. Şianın itikadına yansıyan da buydu.” Zaten saltanatçılar döneminde halk onlara “imam” ya da “halife” demedi; “sultan” dediler. Şia halkı ise “Peygamberin torunları” dedi (ehl-i beyt). Hasan Basri, Emevilere beddua etti; “Şia’ya Allah akıl fikir versin” dedi; halk Hasan Basri’ye “imam” dedi. Tasavvuf kendi hocalarına “halife” dedi, “imam” dedi…

Ateizm, Panteizm, Deizm din gibi. Bir sebeplilik dili var; “ol” der, oluşa geçer; bir de kudret dili var; Allah’ın genelde kullandığı dil budur; bu din dilidir. Din kudret dilini kullanınca biz onu mucizeleştiririz. Onda temkin yasası yok; Allah ona göre yasasız yapar. İstememiz gereken bir şeyi dua edebiliriz. Bir mümin 100 kâfire bedel iken 10 kâfire bedel oluyorsa çaba ve dua önemli; dua sadece sual değildir, iş duası da vardır ve istememiz gereken bir şeyi dua edebiliriz. Dil beşeridir; o dil kalıbında gelen hakikattir (4). Davud (a.s.), Süleyman (a.s.) İsrailoğullarını göçebelikten kurtardı (5).

KAYNAKLAR:

Ahmet Baydar Hocamdan, 10.03.2017 tarihli ders notlarım.

Ahmet Baydar Hocamdan, 31.03.2017 tarihli ders notlarım.

Ahmet Baydar Hocamdan, 17.11.2017 tarihli ders notlarım.

Ahmet Baydar Hocamdan, 21.03.2017 tarihli ders notlarım.

Ahmet Baydar Hocamdan, 14.04.2017 tarihli ders notlarım.

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.