Kudüs’ün Kutsallığı (3)

Hatırlayın Musa Resul bir süre kavminden uzaklaşıyor ve kendi yerine vekâleten kardeşi Harun’u bırakıyor: “Musa, kardeşi Harun’a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç; onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma!” (1). Tevrat’ta da var: “İsrail ileri gelenlerine, “Geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin” dedi, “Harun’la Hur aranızda; kimin sorunu olursa onlara başvursun” (2). Sonra Musa Resul Rabbini görmek istiyor ama bu mümkün olmuyor (3). Gidiyor. Sonra levhalar veriliyor (4); Tur Dağı’nda Kitab veriliyor (5). O Tur Dağı’nda iken ardından kavmi buzağıya tapmaya başlıyor (6). Doğal olarak Musa dönünce uyarıyor. Kavmi buzağıya taptıkları için pişman oluyor (7). Musa levhaları yere atıp kardeşi Harun’u hırpalıyor (8). Dikkat ederseniz Musa Resul kavminden bir müddet uzaklaşınca ve İsa Resul çarmıha gerilince hemen ardından sapma söz konusu olmuştur. Son Resul’den önceki resullerin durumu gibi son Resul’ün vefatından hemen sonra başlangıçta ufak tefek sonra çok büyük tefrikalar başlıyor. Çünkü Kitabla yetinmiyorlar. Oysaki Allah sadece Kur’an’ı değil Tevrat ve İncil’i de apaçık indirmişti (9). Zaten her nebi açıkça uyarmıştır (10). İlle kendilerinden bir şeyler katacaklar. Yahu son Resul bile kendinden katamıyor (11). İlmihal, fıkıh, kelam, hadis her zaman masum değil; benim Kur’an’a ters olmayan rey ve rivayetlere sözüm yok. Ama “ters olan bir şey yok” diyebilir misiniz? Eğer “yok” diyorsanız etraflıca araştırmadınız demektir…

İsa Resul hakkı tebliğ etti. Havariler de onun mesajını tebliğ (kerygma) ettiler. Belki 20-30 sene süren bir sözlü tebliğ... Hafızlık söz konusu oldu mu? Olduğunu iddia eden bir Hıristiyan herhalde 27 İncil’in tutarsız varlığını açıklayamaz. İlk İncil’in yazıtları ne zaman oluşturuldu? Geç dönemde. Havari Yuhanna’nın öğrencisi Papias, İsa’nın henüz hayattayken Matta’nın “sözlerini İbranice lehçesi olarak topladı”ğını söylese bile bunu delillendirmiş değildir. Markos Petrus’un, Luka ise Pavlus’un kâtipliğini üstlenmiş. Yetkilerini havarilerden bizzat almışlar. İncil metni yazıldığında Havariler hala hayatta imişler. Kilisenin başı olan yazıları onaylamışlar. Bizzat Havari Yuhanna’nın öğrencisi olup Hıristiyan âleminin ilk tefsir kitabını yazan Hierapolisli Papias’ın MS 110-130’larda yaşamış olması İsa’nın vefatından 100 yıl sonrası demektir ki bu az bir süre değildir. Nerede bu notlar? Bu yorumlar İncil’e ne kadar uygundu? İncil apaçık bir kitap değil miydi? Değildiyse Tanrı neden kapalı tutup yorumculara muhtaç etti? Yorumcular kusursuz olamayacaklarına göre Tanrının mesajının beşeri nedenlerden dolayı yanlış verilmesine neden kapı aralandı? Markos’un, Petrus’un yorumcusu olarak Mesih’in söyleyip yaptıklarından hatırladıklarını tam olarak (accurately) yazdığından nasıl emin olunabilir? Petrus’tan ne kadar emin olunabilir? Markos hatırladıklarını yazarken onun hiçbir hata yapmadığını iddia edenler (12) bundan ne kadar emin olabilirler? Duyduklarının hiçbirini atlamadığından ne kadar emin olabilirsiniz? Matta, İsa’nın sözlerini İbranice lehçesi (Aramice) olarak not aldıktan sonra Havarilerin bunları Grekçeye çevirmede hata yapmadığından (13) ne kadar emin olunabilir? konsillerde oy çoğunluğunu almayan tevhid inancını savunan İnciller ve ilk elyazmaları neden yakılıp yok edilmiştir? İsa döneminde teslis’in olduğuna dair neden hiçbir delil yok? Neden bunu sonradan dine soktular? Şimdi burada Tevrat’taki, İncil’deki ve hadis-i şerif adı altındaki rivayetlerdeki çelişkilere girerek varmak istediğim Kudüs konusundan çok uzaklaşmak istemiyorum. Ama şunu bilmeliyiz: Hıristiyanların Westminister Uzun İlmihal (Westminister Larger Catechism), Westminster Kısa İlmihal (Westminster Shorter Catechism), Heidelberg İlmihali, Martin Luther’ in Uzun İlmihali, Martin Luther’ in Kısa İlmihali (Luther’s Small Catechism with Explanation), Katolik Kilisesinni İlmihali (Catechisme de l’Eglise Catholique), Augsburg İman Bildirgesi (Der Kleine Katechismus/ Confessio Augustana/ Augsburger Bekenntnis/ Augsburg Confession) gibi ilmihalleri niçin var? İncil’in varlığına rağmen yetinmeyenleri yönlendirmek için… Yahudilerin ve Hıristiyanların Kitaplarının ataları tarafından perişan edildiği şu haline bakarak tatmin olamayıp yan kaynak aramaları gibi bir duruma düşmek biz Müslümanlara yakışmaz.

Tevrat yanlısı Museviler İsrail’i “kâfir devlet” olarak lanetledikleri halde İsrail’in Yahudileri kurtarmak ve korumak için inşa edildiği iddiası yalandır. Çünkü onlar için Mesih zuhur etmeden seçilmiş halkın Allah’ın vaat ettiği ilahi devlet olan İsrail’i kurulmaları zulümdür. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kudüs’ün tarihi milattan önce 2000’lere kadar uzanır. İki kez yok edildiğini, 23 kez işgal edildiğini, 52 kez de saldırıya uğradığını ve 44 kez ele geçirilip tekrar kurtarıldığını biliyoruz.

İsrail Kralı Davud’un milattan önce 10. yüzyılda Kudüs’ü ele geçirmesi ve Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa etmesi Kudüs’ü Yahudiler için önemli kılar. Oğlu Kral Süleyman ilk tapınağı şehrin içinde kurdu. Eski Kudüs’te Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Mezar Kilisesi, Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa bulunduğundan dini öneme haizdir. Buralar daha ziyade dinlerdeki hurafecilerin uydurma haberlerle beslenmesiyle kutsallığını artırmışlardır.

800 bin nüfuslu Kudüs (Arapça: El Kuds), İsrail ve Filistin’in ortasında yer alır. Yahudiler oraya Jarusalem (İbranice: Yeruşalayim) demekteler. Ortadoğu’da, Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer alan Kudüs, dünyanın en eski şehirlerinden biri. 5 bin yıllık yerleşik hayata sahip. 1517’de Osmanlı tarafından fethedildi. Osmanlı yönetimi boyunca Kudüs sadece bir vilayet değil aynı zamanda önemli bir din merkezi idi. Burada Kanuni Sultan Süleyman döneminde zenginlik içindeyken barış hüküm sürüyordu; onun döneminde şehri çevreleyen ve bugün Kudüs’ün simgeleri arasında yer alan duvarlar yeniden inşa edildi. Kent reformlarla modern posta sistemi, posta araçları ve taşıma hizmetleriyle tanıştı. Modern Kudüs ise Eski Kudüs’ün sınırlarını aşarak çok büyüdü. Eski Kudüs, 1981’de Dünya Mirasları arasına girmiş olup ayrıca ‘Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları’ arasındadır.

Kaynaklar:

1.       Araf, 142; Taha, 90.

2.       Tevrat, Çıkış 24/14.

3.       Araf, 143; Tevrat, Çıkış 33/18,23.

4.       Araf, 144-145; Tevrat, Çıkış 31/18.

5.       Kasas, 43, 46.

6.       Bakara, 54, 92; Araf, 148; Taha, 85-97; Tevrat, Çıkış 32/1-6.

7.       Araf, 149; Tevrat, Çıkış 32/27-29.

8.       Araf, 150; Tevrat, Çıkış, 32/15-23; Çıkış, 34/1-4 Taş levhalar yontması, Çıkış, 34/28 On emri yazması.

9.       Maide, 15; Mu’minun, 45.

10.   Hud, 25; Ankebut, 18; Tegabun, 18.

11.   Hakka, 44.

12.   Eusebius, His.Ecc. III, xxxix, 15.

13.   Evsebius, His.Ecc. III, xxxix, 16.

Yüksel Yılmaz            http://www.bizimyaka.com/yazar-82038-Kudusun-kutsalligi-3