OSMANLI

Gerçekler, doğrular yalnızca gözle, kulakla, kanıtla(delille), şahitle(tanıkla) anlaşılmazlar
Zeka, akıl, mantık, düşünce, bilim, felsefe, veriler, sonuçlar, durumlar ile de anlaşılırlar
Siyaset ve yandaşlık cehalet ve nefs demektir
Cehalet ve nefs hem felsefeye hem bilime
Hem de dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı 
Gerçek, doğru dine aykırıdır
Cehalet ve nefs insanlardan, halklardan, toplumlardan, milletlerden 
Okumamalarını, araştırmamalarını, öğrenmemelerini
Gerçekçi, doğrucu, dürüst, güvenilir, vicdanlı, merhametli, bilimsel
Mantıklı, insani olmamalarını ister
Bu yüzden siyasetin kardeşi savaş, savaşın kardeşi siyasettir
Üçüncü kardeşleri ise ticaretttir
Bu yüzden felsefede de, bilimde de, dini tanımlayan Din hadisileri'nde de
Siyaset, savaş ve ticaret de olumsuzlanır, kötülenir
Yani felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne sırt dönmüş insanlar
Halklar, toplumlar, milletler ya Spartalılar ya da Sodomlular, Gomoralılar gibi
Felaketlerine, yok oluşlarına gidiyorlar demektir
Osmanlı'yı yok eden de gerçekte, temelde, özde budur,
Osmanlı'yı savunmak ya da Osmanlı övünmek 
Herşeyden önce bilimdışılık, mantıksızlık ister
Öncelikle şu ki bir milletin kendi öz vatanını terk edip gitmesi
Milletler ve vatanlar açısından övünülecek, gurur duyulacak, onurlu birşey değildir
Nedense Osmanlı hanedanlığı devleti ile Orta Asya arası Türkler açısından
Hep bahanelerle doludur
Neymiş efendim, Orta Asya'daki Türk vatanında büyük bir kuraklık olmuş da
Türkler ondan terk etmişler vatanlarını
Kardeşim Türkler Orta Asya vatanlarını terk ettiklerinde Afrika yemyeşil, sulak
Verimli, mutluluk dolu bir yer mi idi
Ve Orta Asya Türkler Orta Asya'daki vatanlarını sözümona kuraklık nedeniyle 
Terk ettiklerinden bu yana Orta Asya'nın neresi sahipsiz kaldı
Yani kuraklık yalnızca bugün Anadolu denilen buralara gelen Türklerin ülkesinde mi idi
Bence Türkiye Türklerinin Orta Asya'daki vatanlarını terk etmelerinin nedeni başka
Ve bunların başında bugün bile sürmekte olan 'Yabancı hayranlığı'nı görüyorum ben
Ki terk edilen Orta Asya vatanındaki kuraklığa neden olarak da zaten 
Yağmur getiren dağın Çinli bir kız karşılığında Çin'e verilmesi gösteriliyor
Osmanlı'ya da bakın, aynı durum Osmanlı devleti'nin kurucusu
Osman'dan sonra da sürmekte
Ve Osman soyu hep yabancı bayanlarla evlenmiş
Yani Türklerde kız mı yoktu,
Bu bahanecilik Osmanlı hanedanlığı'nda da sürmüştür
Bu hanaedanlık açısından bilinmez mi ancak günümüzün Osmanlıcıları böyle bir 
Bahane uydurmuşlardır
Osmanlı hanedanlık devleti'nin ya da Osmanlı hanedanlık impratorluğu'nun
Hanedanlık içindeki öz anneyi, öz babayı, kundakdaki öz kardeşi bile öldürtme
Kültürüne
Onların da bahanesi de 'Taht için' yani nefs için değil 'Devletin bekası' imiş
Oysa o vahşetlerin nedeni devletin bekası değil taht yani nefstir gerçekte
Çünkü o çağlarda dünyada mutlakiyetle yönetilen devlet vardı
Günümüze kadar da gelen
Bakın bakalım kaçında öz anne, öz baba, kundakdaki öz kardeş öldürülmüştür
Hangi dinde 'Anneyi, babayı, bebeği öldür' emiri(emri) vardır
Türkler kültüründe ve Müslümanlık kültüründe böyle şeyler yoktur
Ve daha da tuhaf olan şu ki devletin bekası için öz anneyi, öz babayı
Kundakdaki öz kardeşi bile öldüren Osmanlı devleti ya da imparatorluğu şimdi yok
Ancak devletlerinin bekası için böyle şeyler yapmayan onlar hala varlar
Kaldı ki eğer Osmanlı hanedanlığı Müslüman olsaydı bilirdi ki
Zaten İslamiyet'te anneyi, babayı, bebeği öldürmek yoktur
Zaten İslamiyet'in dinderi(peygamberi) diri diri mezarlara gömülen 
Bebekleri kurtarmıştı
Öte yandan mutlakiyet mutlakiyettir yani bir devlet yönetim biçimi
Ve mutlakiyette 'Anneyi, babayı, bebeği öldür' diye birşey yoktur
Yani anneyi, babayı, bebeği öldürmek devletle, mutlakiyetle, dinle ilgili olmayan
İnsanlıkla ilgili olmayan, akılla mantıkla vicdanla ilgili olmayan
Bambaşka bir nedendir, bambaşka bir durumdur
Sonra da bu Türklük ve İslamiyet açılarından bu tuhaf hanedanlığa
Bir de 'İslam halifeliği' veriliyor, İslam'ın halifesi deniliyor
Bunu demek için dini tanımlayan Din hadisileri'nden, felsefeden
Ve bilimden haberdar olmamak gerekir
Osmanlı hanedanlığı kim İslamiyet, Müslümanlık, halifelik kim
İslami toplum da ilk 60 yıl mutlakiyet ile yönetildi
Ancak hangi yönetici devletin bekası için annesini, babasını, bebeği öldürdü
Yani bir Osmanlı hanedanlığı'na ve Osmanlıcılara gelince mi var
Devletin bekası ve mutlakiyet,
Osmanlı hanedanlık devleti'nin ya da imparatorluğu'nun ne kadar yanlış yolda
Ve verimsiz olduğu
Bugün Türkiye devleti'nin Osmanlı devleti'ne ya da imparatorluğu'na göre
Daha az toprakla daha çok nüfusu beslemesinden, mutlu yaşatmasından
Medeni yaşatmasından, bilimsel yaşatmasından da bellidir,
Osmanlı Türk ve Müslüman mı idi
Osmanlı devleti'nin kurucusu Osman kara tenli imiş
Bu yüzden kendisine Kara Osman da denilirmiş
Oysa Türkler kara değildir, sarı ırktandır
Osmanlı hanedanlığı'ndaki öz anneyi, öz babayı, kundakdaki kardeşi bile 
Öldürtme geleneği bu durum ile birlikte düşünülürse
Akıla bir zamanlar tarihte kendisi için 'Ona kırallık versen önce babasını asar' denilmiş
Bir millet gelmektedir yani Orta Asya Türkleri gelmemektedir
Çünkü onlarda anneye, babaya ve çocuğa büyük bir saygı, değer, önem vardı
Kaldı ki Türkler vatanlarını asla terk etmezler diye de bilinir
Yani düşman ordularına vermedikleri vatanlarını bir kuraklığa mı verecekler
Afrikalılar bile vermemişken
Yani bu durum Türklere yakışmayan bir durumdur bence
Yani anlaşılan ki Osmanlı hanedanlığı Türk de Müslüman da değildi
Ki zaten Osmanlı hanedanlığı saraya Türkleri asla sokmamış
Saraya soktuğu tek Türk cariye olarak yani eş olarak da değil
Genç, güzel Türk kızları imiş ve onları da zaten
Hamile kalırlarsa hamile hamile öldürmüş de
Yani görülen ki Osmanlı hanedanlığı Türk ve Müslüman olmadığı gibi Türklük 
Ve Müslümanlık düşmanı imiş de
Yani bebeklere acımayanlar hamilelere mi acıyacaklar
Zaten Osmanlı hanedanlığı'nın onca Türk kızına karşın
Yabancı bayanlarla evlenmeleri bugün Anadolu denilen topraklara getiren
Yabancı hayranlığı açısından Türklerle uygunluktadır yalnızca gibi görünmektedir,
Veriler göstermektedir ki Osmanlı yönetimi başından sonuna kadar asla 
Türk ve Müslüman değildi
Yani görünmektedir ki İslamiyet açısından Mustafa Kemal Osmanlı hanedanlığı'nın 
Daha da günahkar olmasını da önlemiştir
Açık ki Osmanlı hanedanlığı'na Müslüman demek, dinli demek
İslamiyet'e göre kafirliktir
Gerçek ki bir devletin dünyada var olması için önce vicdan ve merhamet içinde
Olması gerekir
Tarih vicdanı ve merhameti olmayan devletleri, milletleri asla sevmez
Büyük olasılıkla Anadolu'ya gelen Osmanlı hanedanlığı soyu 
Orta Asya'daki Türk milletinden gelen bir millet idi ancak Türk milleti'nin 
Kendisi değil idi
Sayın, saygın, dahi kahraman Atatürk'ün kadehinde 
Hiç değilse rakı yani üzüm suyu vardı
Anne, baba, bebek, kardeş, eş, torun, insan kanı
Akıldışılık, mantıksızlık, vicdansızlık, merhametsizlik, canavarlık değil
Bence Osmanlıcılık ve Atatürk düşmanlığı tedavisi zorunlu akıl hastalığı, anayasal suç
Ve evrensel suç sayılmalı
Ve bu kişilerin memur, memure, öğretmen, akademisyen olması
Siyasi parti, vakıf, dernek ve medya organı gibi şeyler kurması olması bile yasaklanmalı
Bu yapılmadan Türkiye ne çağı aşabilir
Ne de dünyanın, insanlığın ruh, beyin, insanlık önderi olabilir,
Evet Osmanlıcıya devlet verilirse önce demokrasiyi, bilimselliği, akılı mantığı
Türkçeyi, vicdanı, merhameti ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni 
Ülkeden, devletten, hayattan yok eder
Ve felsefeyle, bilimle, dini tanımlayan Din hadisileri ile değil
Yolsuzlukla, rüşvetle, hukuksuzlukla ve savaşla anılırlar
İnsanları, halkları, toplumları, milletleri
Akılı, mantığı, ahlakı, beyini, ruhu, onuru hükümdarların önlerinde eğilmek değil
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri önünde eğilmek
Yükseltir ancak
İşte bu yüzden ki dünyada hiçbir hükümdar dememişken sayın, saygın
Dahi kahraman Mustafa Kemal Atatürk
'Hayatta en doğru yol bilimdir
Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil 
Bilimi dinleyin' demiştir
Tıpkı dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din bilimdir, bilimin olmadığı yerde din de olmaz' demesi gibi
Bir de siyasetin, siyasetçilerin hallerine bakın
Ne kadar felsefenin, bilimin ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin içindeler
İzindeler
Kuşkusuz tarih şerleri yaratırsa şerlerden kurtaracak beşerleri de mutlaka 
Er geç yaratır
Yani firavunlar varsa murlaka Mose'ler(Musa'lar) de gelir
Ne mutlu felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne
Ve onların yolundan gidenlere
Ve dünyanın tek doğru yolu da felsefe, bilim
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Ve dünyanın tek doğru insanlığı, ekonomisi, sanatı, medyası, devleti
Eğitimi, üniversitesi, ülkesi de
Felsefenin, bilimin ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin yolundan giden
İnsanlık, ekonomi, sanat, medya, devlet, eğitim, üniversite ve ülkedir
Gerisi boş
Gerisi cehaletle, nefsle, siyasetle, ticaretle, bilimdışılıkla
Vahşetle, barbarlıkla 
Yalanla sarhoş
Gerçek, doğru insanın tek bir atası vardır
O da felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Yoksa hangi halk, toplum, millet, ülke, vatan, devlet, ekonomi masumki(masum ki)
Felsefede, bilimde ve dini tanımlayan Din hadisileri'nde birleşin
Tek masum olan onlar.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 24.12.17/10.22Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.