24 KADR SURESİ (1-5)

1 İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

1.            innâ: muhakkak ki biz

2.            enzelnâ-hu: onu biz indirdik, onu biz inzal ettik

3.            fî: de

4.            leyleti: gece

5.            el kadri: kadir

“Muhakkak ki biz onu biz inzal ettik kadir gecesinde.”

Açıklama: Yani “ilahi kelamı takdir ettiğimiz bir gecede indirmeye başladık.” Kadir gecesi, kudret gecesidir. Haşmet, vahyin kadir olması, muktedir olması, kader (ölçü) olması, nasıl yaşayacağımıza iktidar olması, yaşam yöntemi olarak muktedir olmasıdır. Elçinin ilk vahiyleri aldığı geceyi anlatıyor.

2 Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

1.            ve mâ: ve nedir

2.            edrâ-ke: sana bildirdi

3.            mâ: ne (olduğunu)

4.            leyletu: gece

5.            el kadri: kadir

“Ve nedir sana bildiren, kadir gecesi ne?”

Açıklama: Yani “bilir misin nedir gece takdir edilen?”

3 Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.

1.            leyletu: gece

2.            el kadri: kadir

3.            hayrun: daha hayırlı

4.            min: dan

5.            elfi: bin

6.            şehrin: ay

“Kadir gecesi daha hayırlıdır bin aydan.”

Açıklama: Yani “mesajların takdir edildiği böyle bir gece, içinde vahyin indiği böyle bir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.” Çünkü o geceye kadar yaşanılacak bozulmamış bir kitab, bir vahiy, ölçü, din, nur, hidayet yoktu. O gece vahyin gelmesiyle her şey değişecektir. Fakat dikkat! Vahy değerini geceden almıyor; gece vahyin inmesinden değer alıyor. Eğer gece değil vahy önemliyse her gece kadir gecesidir. Öyleyse uydurma hadislerle kadir gecesini arayacağımıza her geceyi kadir bilmeliyiz. Çünkü artık vahiy her gece var. Kur'an'ın varlığı sadece bir geceyi değil, her geceyi kadir yapar; çünkü artık her gece Kur'an var.

4 Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

1.            tenezzelu: inerler, inzal olunurlar

2.            el melâiketu: melekler

3.            ve er rûhu: ve ruh, (hidayet nedeni ve hali, manevi can)

4.            fî-hâ: onda

5.            bi: ile

6.            izni: izni

7.            rabbi-him: Rab'lerinin

8.            min: den

9.            kulli: herbir, hepsi

10.          emrin: emir, iş

“İnzal olunurlar melekler ve ruh onda, Rablerinin izniyle hepsi emirle inerler.”

Açıklama: Yani “o gece melekler ve beraberlerinde maneviyatımıza hayat veren hidayet Rablerinin izniyle bölük bölük inerler.” Kur’an indiğinden beri ilk kez “ruh” kelimesi burada geçiyor. “Tenezzelu”nun kullanıldığı dramatik kalıp tekrarlanmayı ifade eder. Bu yüzden vahiy ardı ardına geliyor olmalıdır. Ruh'un daha ziyade vahiyle ardarda anılarak gelmesinden anlaşılmaktadır ki ruh 'manevi can'dır; imandır. Çünkü sadece imanlılarda vardır.

5 Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

1.            selâmun: selâm, selâmet, esenlik, (kurtuluş)

2.            hiye: o

3.            hattâ: ...a kadar, hatta

4.            matlaı: doğuş

5.            el fecri: fecir zamanı

“Selâmdır o, hatta fecrin doğuşu.”

Açıklama: Yani “bereket taşır, emin kılar, barış getirir, terbiye verir ta şafak vaktine kadar inzal olan vahiyler.” Neden selam? Çünkü vahiy ölçü birliğine yani barışa götürür. Herkesi bir ölçüde kimseye haksızlık yapmadan toplar. Hak ile batılın nerede ayrıldığından emin kılar. Selam olarak övülen gece değil, vahyin gelmesinin bırakacağı etkisi ve sonucudur. Nitekim sonraki geceler de vahiy gelmeye devam edecektir ama gece değil, vahiy kutsal olacaktır. Böylece fecrin doğuşu adeta “merhaba” diyerek karanlığı nasıl ortadan kaldırıyorsa vahyin inmesi de cahiliye karanlığını ortadan kaldıran bir huzur taşıyıcıdır.

ALINAN MESAJ:  Kur’anlı bir gece Kur’ansız bin geceden yani Kur’ansız tüm gecelerden insanlar için daha hayırlıdır. Öyleyse Kur’an'ın varlığının kıymetini bilip her günümüzü ondaki mesajları doğru alıp samimi yaşamakla değerlendirmeliyiz.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021