8 A’LA SURESİ (1-19)

1 Sebbihisme rabbikel a’lâ.

1.            sebbih(ı): tespih et

2.            isme: isim

3.            rabbi-ke: senin Rabbin, Rabbin

4.            el a'lâ: âlâ, yüce

“Tesbih et ismini a’la Rabbinin.”

Açıklama: Yani "öv Rabbinin sınırsız şanını."

2 Ellezî halaka fe sevvâ.

1.            ellezî: o ki

2.            halaka: yarattı

3.            fe: sonra

4.            sevvâ: sevva etti, dizayn etti, düzenledi

“O ki yarattı sonra sevva etti.”

Açıklama: Yani "O Allah ki yarattıktan sonra amacına uygun şekiller vermektedir. İnsanı kendi içinde tutarlı kıldı ve sorumlu olduğu vecibelere uygun donatıldı. Akılla nimetlenerek bedensel fonksiyonlarını varoluş amacına uygun kıldı. Onu yarattıktan sonra onun üzerindeki dizayn devam etti."

3 Vellezî kaddera fe hedâ.

1.            ve ellezî: ve o ki

2.            kaddere: önceden bildi ve zamanında yaşandı

3.            fe: sonra

4.            hedâ: hidayet etti

“Ve O ki takdir etti sonra hidayet etti.”

Açıklama: Yani "Allah tabiatını belirleyerek ölçüyü koymakta ve onu hedefine doğru yöneltmekte" yani "o ölçüye uygun istikamete yöneltmektedir. Yaratıp varoluşunu devam ettirdiği evrende her şeye belli bir ölçü ve özellik tayin etti."

4 Vellezî ahracel mer’â.

1.            ve ellezî: ve o ki

2.            ahrece: çıkardı

3.            el mer'â: mera, yeşillikler

“Ve O ki çıkardı mera.”

Açıklama: Yani "O Allah ki yeşil çayırlar, bitki örtüleri çıkarmaktadır."

5 Fe cealehu gusâen ahvâ.

1.            fe: sonra

2.            ceale-hu: onu kıldı, yaptı

3.            gusâen: gusa, atık

4.            ahvâ: siyah

“Sonra onu siyah atık belirlemektedir.”

Açıklama: Yani "sonra onları karartıp kurutmaktadır."

6 Se nukriuke fe lâ tensâ.

1.            se-nukriu-ke: sana okutacağız

2.            fe: artık, bundan sonra

3.            lâ tensâ: sen unutmayacaksın

“Sana okutacağız bundan sonra sen unutmayacaksın.”

Açıklama: Yani "biz sana öğrenmen için okutacağız ve öğrendiklerinden hiçbirini unutmayacaksın."

7 İllâ mâ şâallâh, innehu ya’lemul cehra ve mâ yahfâ.

1.            illâ: ancak

2.            mâ şâe allâhu: Allah'ın dilediği şey

3.            inne-hu: muhakkak ki o

4.            ya'lemu: bilir

5.            el cehre: cehri olan, açıkta olanı

6.            ve mâ: ve şey

7.            yahfâ: hafi olan, gizli olan

“Allah’ın dilediği şey dışında. Muhakkak ki O bilir açık ve gizli olanı.”

Açıklama: Yani "Allah'ın unutmanı diledikleri bunun dışındadır; çünkü O açık ya da gizli her şeyi bilir." Sakın bu ifadeye bakarak nesih doktrini kurbanı olmayın. Peygamber vahiy dışında elbette günlük hayatla ilgili sıradan şeyler de konuşup bilgileniyordu. Yani bir beşer tarafı da vardı. Tabi ki her insan gibi gündelik bilgilerini ve eski bildiklerini zamanla unutabilir. Bunlar hariç vahiyle ilgili olanı unutmaz. Ayrıca bildiği ne kadar yanlış bilgi varsa onları da unutacaktır; zaten tekrarlanmayan bilgi zamanla unutulur.

8 Ve nuyessiruke lil yusrâ.

1.            ve nuyessiru-ke: ve biz sana kolaylaştıracağız

2.            li el yusrâ: kolay gelmesi için

“Ve biz sana kolaylaştıracağız kolay gelmesi için.”

Açıklama: Yani "indirdiklerimizi apaçık kılarak okuduklarını unutmaman ve tebliğ etmen konusunda işini kolaylaştıracağız." Vahiy insanın dünya düzenini de düzene sokarak yaşantısını kolaylaştırır.

9 Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.

1.            fe: o halde

2.            zekkir: zikret, hatırlat, öğüt ver

3.            in: eğer

4.            nefeati: fayda verdi

5.            ez zikrâ: zikir

“O halde zikret eğer fayda verecekse zikir.”

Açıklama: Yani "O halde sen hakikati hatırlat; bu hatırlatmadan faydalanacak olan faydalansın."

10 Se yezzekkeru men yahşâ.

1.            se-yezzekkeru: zikir yapacaktır, tezekkür edecektir

2.            men: kimse

3.            yahşâ: huşû duyar

“Zikredecektir huşû duyan kimse.”

Açıklama: Yani "Allah'tan korkarak düşünen ondan ders alacaktır. Ona yaklaştıkça ve okudukça ondan keyif alacaktır. Huzur duyacaktır."

11 Ve yetecennebuhâl eşkâ.

1.            ve yetecennebu-hâ: ve ondan içtinap eder, kaçınır

2.            el eşkâ: şâkî olan, bedbaht olan

“Ve ondan içtinap eder şaki olan.”

Açıklama: Yani "haydut olan zikirden kaçınıp zikretmez; öğüttün kaçar."

12 Ellezî yaslân nâral kubrâ.

1.            ellezî: ki o

2.            yaslâ: atılacak

3.            en nâre: ateş

4.            el kubrâ: büyük

“Ki o atılacak büyük ateşe.”

Açıklama: Yani "o haydut öteki dünyada büyük ateşe atılacaktır."

13 Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.

1.            summe: sonra

2.            lâ yemûtu: ölmez

3.            fî-hâ: onun içinde, orada

4.            ve lâ yahyâ: ve yaşamaz, hayat bulmaz

“Sonra ölmez ve hayat bulmaz onun içinde.”

Açıklama: Yani "cehennem ateşinde ölmek de yok diri kalmak da; ikisinin arasında kalmak var." Bu ilahi uyarıdan uzak kalmanın bir neticesidir.

14 Kad efleha men tezekkâ.

1.            kad: olmuştur

2.            efleha: felâha, kurtuluşa erdi

3.            men: kimse

4.            tezekkâ: tezkiye oldu, nefsi afetlerden temizlendi

“Felâha erer tezkiye eden kimse.”

Açıklama: Yani "bu dünyada Allah’ın indirdikleriyle arınmayı başaran kimse kurtulur ve öteki dünyada mutluluğa ulaşır."

15 Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.

1.            ve zekere isme: ve ismini zikretti

2.            rabbi-hî: onun Rabbi, Rabbi

3.            fe: öyleyse, sonra da, böylece

4.            sallâ: namaz kıldı

“Ve ismini zikreden Rabbinin, sonra da sala eden.”

Açıklama: Yani "Rabbinin ismini hatırlayan ve sonra da ona yakaran kurtuluşa erecek..."

16 Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.

1.            bel: hayır

2.            tu'sırûne: siz tercih ediyorsunuz, üstün tutuyorsunuz

3.            el hayâte: hayat

4.            ed dunyâ: dünya

“Hayır, siz tesirindesiniz dünya hayatının.”

Açıklama: Yani "siz kurtuluşu değil bu dünya hayatını tercih ediyorsunuz."

17 Vel âhıratu hayrun ve ebkâ.

1.            ve el âhıretu: ve ahiret

2.            hayrun: daha hayırlı

3.            ve ebkâ: ve daha bâki, devamlı

“Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir.”

Açıklama: Yani "oysa sonraki hayat daha insan için faydalı ve daha kalıcıdır."

18 İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.

1.            inne: muhakkak

2.            hâzâ: bu

3.            le: elbette

4.            fî es suhufî: sayfalarda var

5.            el ûlâ: evvelki, önceki

“Muhakkak ki bu, elbette önceki sahifelerde var.”

Açıklama: Yani "gerçek şu ki bütün bu hakikatler geçmiş vahiylerde de bildirilmişti. Bunlar ilk öğütler değildirler."

19 Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

1.            suhufi: sayfalar

2.            ibrâhîme: İbrâhîm

3.            ve mûsâ: ve Musa

“İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.”

Açıklama: Yani "İbrahim ve Musa'ya indirilen vahiylerde de vardı. Aynı hakikatleri öğütlüyoruz." Buradan bir kez daha anlaşılıyor ki geçmişte de vahiyler verilmiş ve insanoğlunun dini tecrübesi devamlılık göstermiştir. Bütün peygamberler hep aynı hakikatleri tebliğ etmişlerdir. Burada “sayfalar” ifadesinden o resullere verilen kitabelerin içinde yazılanlar anlaşılıyor. Taş kitabelerin içinde yazılı olanlar. Kısacası vahiyler.

ALINAN MESAJ: Rabbimizin sınırsız şanını övmeliyiz. Allah yarattıktan sonra amacına uygun şekiller verendir. Tabiatını belirleyerek ölçüyü koyar ve o ölçüye uygun istikamete yöneltir. Yeşil çayırlar çıkarır ve onları karartıp kurutur. Allah'tan korkarak düşünenler için hakikati anlatmalıyız. Kaçan öteki dünyada ölmenin ve yaşamanın mümkün olmadığı büyük ateşe atılacaktır. Allah’ın indirdikleriyle arınan kurtulur ve öteki dünyada mutlu olur. Rabbinin ismini hatırlayıp ona yakaran kurtulur. Kurtuluşu yani daha faydalı ve devamlı olan Ahret hayatını tercih etmeliyiz. Bu hakikatler geçmiş vahiylerde de bildirilmişti.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021