5 FATİHA SURESİ (1-6)

1 El hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

1.            el hamdu: hamd, övgü, sena, manevî nimetlere şükür

2.            lillâhi: Allah için, Allah’a

3.            rabbi: Rab

4.            el âlemîne: âlemler

“Hamd Allah’adır, Rabbi olan âlemlerin.”

Açıklama: Yani “her türlü övgü yalnızca bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür. Bunun farkında olmayanlar ya yaratılmış varlıkları ilahlaştırarak abartılı överler yahut Allah’a vesile kabul ederken övgüde ortak koşarlar. Allah maddi-manevi, mikro-makro her âlemin terbiye edicisi, sahibi, otoriteri, kaynağı, kurucusu, idamecisi, besleyicisi, efendisi ve tüm varlıkların yaratıcısıdır.”

2 Er rahmânir rahîm.

1.            er rahmâni: Rahman esması ile tecelli eden

2.            er rahîmi: rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi

“Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

Açıklama: Allah’ın Rahman sıfatı ayetlerde birçok özellikle zikredilir; Rahim ise “merhametli” demektir. Bu sıfatların birinin sadece dünyayla diğerinin sadece ahretle ilişkilendirilmesi yanlıştır. Her iki sıfatı da her iki dünyayla alakalıdır.

3 Mâliki yevmid dîn.

1.            mâliki: malik, sahip

2.            yevmid dîne: dîn günü

“Malikidir din gününün.”

Açıklama: Yani “Allah ahrette hesap gününün tek sahibidir. Bu dünyada hâkimlerin hâkimi, diğer dünyanın tek hâkimidir.”

4 İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn.

1.            iyyâ-ke: yalnız sen, yalnız sana

2.            na’budu: kul oluruz

3.            ve: ve

4.            iyyâ-ke: yalnız sen, yalnız senden

5.            nestaînu: istiane isteriz, yardım, imdad, iyilik, lütuf, ihsan

“Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane isteriz.”

Açıklama: Yani “yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Seni kimseye ortak koşmayız. Senden başkasından umutlanmayız.”

5 İhdinâs sırâtel mustakîm.

1.            ihdi-nâ: bizi hidayet et, ulaştır

2.            es sırâte el mustakîme: sırat-ı mustakîm, doğru istikamet, Allah'a ulaştıran yol

“Bizi hidayetle sırat-ı mustakim'e”.

Açıklama: Yani “bizi dosdoğru yoluna ilet. Bizi razı olduğun istikamete ulaştır.”

6 Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn.

1.            sırâta: yol

2.            ellezîne: ki onlar

3.            en’amte: sen nimet verdin

4.            aleyhim: onlara, onların üzerine

5.            gayri: başka, hariç, değil

6.            el magdûbi: gadap, öfke duyulanlar

7.            aleyhim: onlara, onların üzerine

8.            ve: ve

9.            lâ ed dâllîne: dalâlette olanlar değil

“O yola ki, üzerlerine nimet verdiklerinin; gadaptakilerin üzerinin gayrısına. Ve dalâlettekilere değil.”

Açıklama: Yani “nimet bahşettiklerinin yoluna ulaştır; gazabına uğrayanların dışına ulaştır; sapkınların yoluna ulaştırma.” Bu maddi bir nimet olsaydı tüm canlıları kapsardı. Ama bu nimet Kitab ve elçiyle gönderilen akıl sahibi olmamızdır. Hidayettir. Allah’ın kime gadap ettiği, öfkelendiği açıktır. Bile bile hakkı inkâr eden, önyargılı olan, zalim olan, şımaran, kendini Allah’a bile muhtaç görmeyen, garibanları itip kakan, emirlerine aykırı davrananlara gazap ediyor. Burada nimet verilenlerin yolu gazap ve dalalette olmayanların yoludur. Gazaptakiler bile bile hakkı inkâr eden zalimlerdir. Dalalettekiler ise henüz hakkı işitmemiş olan ve atalarından kalan bozuk yoldaki sapkınlardır.

ALINAN MESAJ: Sonsuz ve sınırsız övgülere layık olan sadece Allah’tır. O iyilere ve kötülere hak ettiğini veren ancak çok merhametli olandır. O ahrette tek söz sahibidir. Allah’tan başka kimseye kul olmayız ve başka kimseye sığınmayız. Gadapta ve dalalette olmayan hidayetle nimetlenenlerin dosdoğru yoluna ulaşmayı dileriz.

Nisan 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021