Yeni anayasa maddelerinin eskisinden farkı (1)

18 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin oylanması “evet” ve “hayır” ile toplumun bir kesimiyle diğer kesimini karşı karşıya getirirken bu defa kesimler çok karıştı. Bahçeli Hükümetle aynı istikamette ve Saadet de Ana muhalefetle aynı istikamette. Çok garip. Nedir bu garipliğe neden olan maddeler? Birlikte irdeleyelim. Eskileriyle kıyaslayalım bakalım eskisinden ne farkı var?

 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. Bunda bir problem var mı? Yok. Hatta daha iyi. Çünkü taraflı da bağımsız olunabiliyor. Eski haliyle, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadesi olgunlaştırılmış.

 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.” Bana kalsa mecliste aktif ve gerekli herhangi bir görev almayan vilayeti için fazla ve gereksiz olan vekillerin sayısı azaltılmalı. 550 çok. Her ile çalışkan, becerikli, dürüst özelliklere sahip birkaç vekilin yetmesi lazım.  Eğer bu özellikler olmazsa 1600 de olsa yetmeyecektir.

 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir. Eski şekliyle “Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir” deniyordu. Bana kalsa vekil yaşı en az otuz en çok yetmiş beş olmalı. On sekiz yaş olgun olmayan gençleri de meclise sokacaktır. Bunlar kontrolsüz kavga edeceklerdir. Hatta bu kavgaların şimdiye dek görülmemiş sonuçlar vermesinden endişeliyim. Bu gençlerin bir kısmı nefsinin kölesi olacak ve memleketten çok eğlenceyi düşünecektir. Garibandan çok kızları dert edinecektir. Tahsilini bile tamamlamamış varlıklı aile çocukları olacaktır. Çünkü onu halk değil parti seçecektir. Bu sonuçlar görülecek ve bu madde çok uzun ömürlü olmayacaktır. Eski şekli şöyleydi: “En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.” Görüldüğü gibi eski şekli de makul değildir. Tahsilsiz zenginlere vekillik kapısı açmıştır. Tahsilsiz kimse yeterince uyanık olamaz. Tahsil şarttır. Tamamı üniversite hatta fakülte mezunu olmalıdır. Daha da ileri gideyim: Hepsinin akademik kariyerleri olsa daha iyi olurdu. Ne ilkokulu? Maddenin devamı gayet iyi çünkü sicili temiz olmalı.

 77 nci maddesi başlığıyla birlikte şöyle değiştirilmiştir; “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi - Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.” Eski hali başlığıyla birlikte şöyleydi: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi - Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.” Vekiller hızlı yaşadıkları için zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorlar. 1 yıl daha uzatmışlar. Yahu dünya çapındaki Olimpiyatlar bile dört yılda bir yapılıyor. Bu değişiklik milletten çok vekilin işine gelecektir. Çok önemli değil bence.

 87 nci maddesi şöyle değiştirilmiştir: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” Eski şekli şöyleydi: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” Bu durumda “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” kısmı yok.

 Buraya kadar millete sıkıntı çıkaracak çok ciddi bir değişiklik yok.

04 Şubat 2017 http://www.bizimyaka.com/yazar-69638-Yeni-anayasa-maddelerinin-eskisinden-farki-1


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AK Parti'nin Akı, Karası Politika 01.06.2021
Üst Akıl Faaliyeti Politika 31.05.2021
FİLİSTİN’DE KALICI BARIŞ MÜMKÜN MÜ? Politika 19.05.2021
Şeytanın Oyunu Politika 03.05.2021
ŞİRİNLER Politika 02.05.2021