AVRASYA JEET KUNE DO FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1-Federasyonun adı : " Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu "dur.

Federasyonun kısa adı: AJKDF’dir.

Federasyonun merkezi : İzmit' tir.

Madde 2- Federasyonun Amacı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın amaçlarına uygun olan tüm sportif faaliyetlerde bedenene sağlıklı ve formda, zihnen bilinçli ve uyanık, ruhen güzel ahlaklı ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sosyal açıdan milli amaçlara uygun ve milli kültürümüze bağlı olarak ülkemizi her alanda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek, gerek üyelerimize ve gerekse üyemiz olmayanlara Jeet Kune Do Kulelkavido sporunu teşvik ederek spor yapma imkânı sağlamak, Jeet Kune Do sporu vesilesiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygı ortamında gerek boş zamanlarını değerlendirmelerini ve her olumlu açıdan gelişmelerini sağlamak, tanışarak yeni dost ve ortamlar kazandırmak, manevi değerlerimize saygılı olan, Jeet Kune Do Kulelkavido sporu ve diğer Do sporlarının geleneksel değerlerinden ayrılmadan çalışan veya çalışmak isteyen kişi ve grupları bir araya getirerek ortak bir eğitim sistemi ile çalışmalar düzenlemekle birlikte kültürel, felsefi ve sportif yönleriyle JEET KUNE DO KULELKAVİDO sporunu incelemek ve tanıtmak, zihinsel, bedensel ve ruhsal eğitim yolu ile daha iyi ve mutlu toplum yaratmak amacı ile kurulmuştur. Hiçbir siyasi amacı olmayıp, tamamen sosyal ve kültüreldir.

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

1. Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme araştırmalar yapmak,

2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda

gazete, dergi, kitap, internet gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme

bültenleri çıkarmak, CD, DVD hazırlamak, internet sayfaları hazırlamak, internette haberleşme grupları kurmak,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve

gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, yayın organları çıkarmak, gezi ve kamplar düzenlemek, her türlü bağış ve yardım kabul etmek, sponsor firmalarla anlaşıp yarışma, gezi, çay, eğlence gezileri, spor şölenleri düzenlemek, kısa ve uzun metrajlı filmler yapmak, kantin ve otopark kiralamak ve işletmek, arsa hibe veya satın alınarak kulübün ihtiyacı olan açık ve kapalı spor alanları inşa etmek, kiralamak ve bunları iade etmek için sözleşmeli amatör veya profesyonel sporcu, danışman, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, masör, memur, hizmetli almak ve gerektiğinde ücretlerini dernekten temin etmek,

7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konserler, ön gösterimler, balolar, tiyatrolar, sergiler, spor gezileri ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8. Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyonlara üye olmak ve bu

konfederasyonlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11. İç İşleri Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden ya da ona bağlı birimlerden gerekli izin alınarak uluslar arası ya da dünya çapında sportif konfederasyonlara üye olabilmek,

12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13. Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlarla, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

15. JEET KUNE DO KULELKAVİDO ve diğer Do sporlarının temel prensipler dâhilinde çalışılması için kurslar ve spor okulları açarak kursların sonucunda üyelerin teknik gelişimini gösterir belgeler, sertifikalar, başarı belgeleri, diplomalar tanzim etmek ve bu belge ve diplomaların ulusal ve uluslar arası diğer federasyonlar tarafından geçerliliğinin kabul edilmesi çalışmak; ücretli ve ücretsiz seminerler ve toplantılar organize etmek, çeşitli spor müsabakalarına katılmak ve organize etmek, özel olarak ilçe, il ve uluslar arası davetlerde bulunur, katılır, katılımcıların masraflarını karşılayabilmek için madalya, rozet, belge, diploma, plaket, sertifika, anahtarlık, katılım belgesi, teşekkür belgesi, sportif kaset, CD, her türlü spor malzeme sporcuya ücretsiz verilebilir ya da iktisadi işletme kurarak ücretli satılabilir.

16. JEET KUNE DO KULELKAVİDO’yu müsabakalarda, gösterilerde ve seminerlerde sarı ve siyah renkler temsil eder.

17. Sporcuların spor ahlakını artırarak sporunu ve güzel ahlakını yaygınlaştırmak, sporu sevdirmek,

18. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlerle uyumlu bir şekilde geliştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir.

19. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

20. Uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır.

21. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket biriliği oluşturabilir.

22. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyona kurucu olabilir; Kurulmuş olan konfederasyona katılabilir.

23. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir.

24. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb. yapabilir.

25. Amaçlarla ilgili, kooperatifler, vakıflar, kurmak, konferans salonları, konaklama tesisleri, lokal ve restoran açmak, federasyon adına tesisleri kendi adına veya yap,  işlet, devret vb. yöntemlerle inşa etmek veya ettirmek, gayri menkul ve menkul almak, kiralamak ve imar etmek, bu hususları gerçekleştirebilmek için gerekirse Yönetim Kurulu (genel kurul) kararı ile üyelerinin de maddi manevi katılımını sağlamak ve dışarıdan yardım temin etmek, elde edilen bu birimleri kendi adına işletmek veya dilerse amacına uygun kiraya vermek veya kendi adına işletmeciye vermek, tesislerin işletilebilmesi için yönetim içinden veya dışından ücretli veya gönüllü eleman temin etmek, gerek görülmesi halinde genel kurul kararı ile bu tesisleri satmak, bu konularda her türlü sözleşmeyi yapmak, izin belgesi ve ruhsatları çıkartmak. Bu konudaki çalışma koşullarını çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlemek.

26. Beden eğitimi, gençlik ve spordaki kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar, basın, radyo ve televizyonlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları ve onların dernek ve birlikleri arasında yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak için çaba gösterir.

27. Yönetim Kurulu, her yıl, üye kulüpler ve diğer kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde “Jeet Kune Do Haftası” veya “Jeet Kune Do Günü” düzenleyebilir. Bu haftanın veya günün tarihi, yönetim kurulunca belirlenir. "Yılın Sporcusu", "Yılın En Teknik Sporcusu", "Yılın En Olgun Sporcusu", "Yılın En Aktif Sporcusu" gibi çeşitli kategorilerde başarılı sporcuları seçip ilan edebilir ve ödüllendirebilir.

28. Yurt içi ve yurt dışı çalışma çemberini genişletmek için sportif amaçlı Konfederasyonlara üye olmak ve konfederasyon kurmak, kooperatif, vakıf ve işletmelere katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardım almak ve yardımda bulunmak,

Federasyon; sportif, sosyal, kültürel, ekonomi ve eğitim alanında faaliyet gösterir.

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir. Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir. Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Federasyona üye derneklerin kuruluş amaçlarına göre yaptığı çalışmalar ve faaliyetler federasyonu bağlamayacaktır.

Madde 5- Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6- Üyelikten Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Aktif siyaset yapan federasyon üyeleri üyelikten istifa etmek zorundadırlar.

Federasyon üyeliğinden çıkarılan federasyon genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7- Federasyon Organları

Federasyonun organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Onur Kurulu

Madde 8- Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona bağlı dernekler, 5 asil ve 5 yedek üye ile federasyon genel kurulunda temsil olunurlar.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü olarak Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli

yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü olarak Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11- Federasyonun fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15- Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

Madde 10- Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu (19) asıl ve (19)yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

1- Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7- Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10- Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Federasyon adına yapılacak olan açıklamalar federasyon başkanı veya genel sekreter tarafından yapılır. Yapılacak olan açıklamalar federasyon yönetim kurulu onayı ile yapılır.

Madde 11- Başkanın Görev ve Yetkileri

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. Federasyonun yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 12- Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, (3) asıl ve (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 13- Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Derneklerin, federasyonların ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

Madde 14- Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15- Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 16- Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 17- Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18- Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 19- Lokal ve Tesis Açma

Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 20- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği, genel kurul kararıyla yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu federasyon tüzüğü 21 (yirmi bir) maddeden ibarettir.