BOŞLUK FELSEFESİNİN ÜÇ DÖNEMİ

Savaş sanatlarında “boşluk felsefesi” ile konu kalite kazanır. Dövüş konusunda herkes kendi tecrübesine göre bir şeyler söyleyebilir. Ama “”boşluk” herkesin konusu değildir. Bu felsefe dövüşü içselleştiren ustaların konusudur. Avam bundan sıkılabilir… Boşluk felsefesi üç dönem yaşamıştır:

Klasik Savaş Sanatı Dönemi:  "Boşluk", bütüne dâhil midir? Kybalion, “Her şey bütün içindeyken, bütünün her şeyin içinde de olduğu doğrudur” der. Kuantum fiziği felsefesindeki gelişmeler boşluğu kanıtlar. Sistemin her defasında kendisini eşitleyerek ve bütüne vararak yol alması "eşitsizliğin dengesi" dir. Gözlenebilen bu boşluğa karşın bir de gözlenemeyen boşluk vardır. Biri evrenin diğeri zihnin boşluğudur. Var olmayan olan gibi ve boşluk cisim gibi şeylerin özdeksel nedenleri olarak vardır.  En son keşfedilen matematiksel bir değer olan “sıfır” rakamı, “boşluk, yokluk, hiçlik” gibi anlamların matematiksel ifadesidir ve bu aslında “Sıfır Devrimi” dir. Çin hesap tahtasında boş bırakılan yerin, Hintli filozoflarca “hiçlik” ve Taocu mistisizmin “boşluk” fikriyle birlikte sıfırın doğuşunda rol onamış olması mümkündür (1). George Ifrah, sıfırın keşfinin hiç de açık olmadığını söyler. Çünkü Hindistan’ın, Mezopotamya’nın ve Maya Uygarlığı’nın dışında başka hiç bir kültür ona kendi kendine ulaşamamış. Çünkü Çin bilimsel yapıtlarına ancak M.S. 8. yüzyıldan itibaren modern sayılamanın etkisiyle girmiş. Babil bilginleri de zaten bin yıldan daha uzun bir süre boyunca sıfırdan habersiz olmuşlar (2). Schimmel sıfırın, Mayaların ve belki de onlardan önce Olmeklerin, Hindistan’da bulunuşundan tamamen ayrı olarak ve anlaşıldığı kadarıyla da Hintlilerden önce sıfırı bildiklerini iddia eder. (3). Davenport’e göre Avrupa'ya sıfır oldukça geç bir tarihte gelmesine karşın, Antik Çağın birçok medeniyetinde sıfır kavramının var olduğu görülür. Davenport’a göre sıfır rakamı Çin'de 8. yüzyılda ortaya çıktı ama muhtemelen Hindistan'dan gelmiş. Hinti matematikçi Bhaskara (1114-1185) bir rakamın "0" a bölümünün sonsuz olduğunu söyler.  Ona göre sonsuz, "Hiçbir değişiklik göstermeyen bir miktar... Bu miktara ne ekler ya da çıkarırsanız, hiç bir değişiklik ortaya çıkmaz... Yani Tanrı'nın sonsuzluğu gibi..." (4). Mademki işin teolojik bir boyutu da var, en eski inanış olan ‘tek tanrılı inanç’ mirası olan sonsuzluk “boşluk” olarak modifiye edilmiş ve sonradan akışkanlık keşfedilince “zihinsel boşluk” adıyla tanımlanmış olmalıdır. Bunlar hep deforme de edilmiş etkileşimli akraba fikirlerdir.

Bruce Lee’nin Sanatlaşan Sokak Dönemi: Bruce Lee sokağı baz alarak bir konsept oluşturmuştur. Onun felsefesinde “boşluk” sokağa taşınmıştır. M. Musashi gibi savaşçıların harp meydanında ölümcül savaşlardaki boşluk halini sokakta taşımak istemektedir. Çünkü sokak da bir o kadar tehlikeli olabilir. Bruce Lee bununla ilgili olarak ne cesur ne de korkak olmanı sadece işini yapmanı istiyor. Düşman bıçaklı ya da tabancalı olabilir. Canına kastedecek birinin karşısında korkaklığın çözüm olmadığı kesindir. Fakat cesaret de tehlikelidir. Cesaret de korkaklık da birbirine dönüşebilir. Korkaklık karşı tarafın da korkması halinde cesarete dönüşebilir; cesaret karşı tarafın korkmaması halinde korkaklığa dönüşebilir. Bu tehlike anında belli olur. Ama “boşluk” her halükarda aynıdır; boşluğun tersi yoktur. Boşluk farkındasız farkındalık’tır; çevresiz çember’dir; şekilsizlik şekli’dir (5); kavranamayan kavrayış’tır; merkezsizlik’tir; otomatikman cevap veren bir zihin’dir; tipik bir düşünmeden düşünme’dir; kusursuz reaksiyon’dur; çok önemli olmayan herhangi sıradan bir iş yapıyor olma halidir(6).

JKD Kulelkavido Sokaklaşan Sanat Dönemi: Biz bütün bunları sadece zaruret halinde kullanmak üzere madalyonun sanat ve spor yüzüyle ilgileniyoruz. O yüzden Kulelkavido diyoruz. Bütünüyle madalyonun sokak tarafıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü toplumun her kesiminin Jeet Kune Do felsefesini tanımasını istiyoruz. Bunun yolu da sanatlaşmak ve sporlaşmaktan geçiyor. Amacımız JKD’nin yasaklarını kaldırarak katletmek değildir; aksine ona ailelerin içine sokacak kadar cazibe kazandırmaktır. Çünkü JKD ‘öz’ itibarıyla korunacak, ama kişileşen türevleri ‘öz’ün kopyası olmayacaktır. JKD’cilerin ek olarak başka branşlarla ilgilenmelerinin nedeni JKD’nin sadece sokağa endeksli olmasıdır. Bu marjinal durum toplumun bir kesimi için çok cazip ama diğer kesimi için çok itici olmaktadır. Öyleyse ülkemizde özerkleşerek bu büyük adımı atabiliriz. İşte böylelikle bu devrimle “boşluk” da ilk defa sporun içine girmiş olacaktır. Boşluktaki müsabıkın akıcı müsabakasının izleyici üzerinde bırakacağı etkiyi düşünebiliyor musunuz?.. Dünyada birkaç ülke bazı noksanlar taşımakla birlikte bu hususta adım attılar bile… Biz onlardan daha mükemmel olarak orijinal Jeet Kune Do felsefesine saygılı olarak organize olmayı düşünüyoruz.

 

DİPNOTLAR: (1). RONAN, C.A: Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2003. (2). IFRAH, G.: Rakamların Evrensel Tarihi, 7 Cilt, Tübitak, 4. Basım, İstanbul, 1995. (3). SCHIMMEL, A.: Sayıların Gizemi, Kabalcı Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2002. (4). DAVENPORT, G.: http://goto.bilkent.edu.tr/gunes/Mektuplar/mektup15.htm, Eriim Tarihi: Haziran 2009. (5) (LEE Bruce, Tao of Jeet Kune Do, Ohara Publications, 1975). (6) (YILMAZ Yüksel, Jeet Kune Do'nun Felsefesi Bruce Lee System, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008).

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../bosluk-felsefesinin-uc-donemi/15142.html               26 Mar 2015