ALAK SÛRESİNİN MESAJI

İlk beş ayetinin Kur’an’ın vahyinin ilk mesajları olduğu konusunda tefsir otoriteleri hemfikirdir. Yani 610 yılı Ramazan ayının son on günü içinde indirilmiş. Bundan sonra bir süre vahiy kesilmiş, daha sonra ilk inen sûre, Müddessir Sûresi olmuş. Sûrenin 6–19. ayetleri daha sonraki zamanlarda indirilmiş olsa bile ilk mesajlardandır. Toplam 19 ayettir.

            1- “Yaratan Rabbinin adına oku (çağır).”

            ‘İkra’, ‘çağır’ anlamına da ‘oku’ anlamına da gelmektedir. Bu İbranicede de böyledir. Bazılarına göre Hz. Muhammed'in okuma yazma bildiğini kanıtlayan ayetlerden birisidir. (Bak 2: 78; 7: 157–158).  Peki, ne okuyacaktır? Daha ortada Kur’an yoktur ki. Bu sorunun cevabı “Devamında gelecek olanları” şeklinde olabilir. Ya da ‘çağır’ tercih edilebilir.


            2- “O, insanı alak’tan yarattı.”


            'Alak’ asalak demektir ki bununla, döllendikten sonra rahmin cidarına tutunan embriyonun kastedildiği söylenmektedir. Bu kelime, "yapışkan, asılıp tutunan şey" anlamına gelmekte olup, bundan maksadın insanın, ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmak olduğu söylenir. Genel olarak müfessirler alaka'nın çoğulu olarak “alak” kelimesine, kan pıhtısı görünümünde olan döllenmiş hücre anlamı verirler. Fakat Elmalılı, bu maddî manadan başka kelimenin bir de "ruhanî ve manevî olarak "alâka" gibi aşk ve sevgi manası da olduğunu, dolayısıyla "alak"tan, Rabbanî bir izafetten ibaret olan ruhî ilişiğe kadar, insanın yaratılışının başlangıçlarını kapsayan, hem de okunan metnin ruhî bir sevgi ve alaka ile takip edilmesine bir uyarı ihtiva eden bir mana düşünmenin mümkün olduğunu yazar. Herkese hitabeden bir kelimenin bu kadar ilmi bir karakterinin olmaması gerekir. Bu nedenle alak ile ‘alaka’ yani ‘ilişki’ kastedilebilir. Bu alaka ilk ve sonraki insanların durumları için fark edebileceğinden detayını Allah bilir. Kur’an apaçık anlamlar içerdiğine göre ve herkese hitap ettiğine göre çok akademik ve modern anlamlara gelmesini beklememek gerekir. Bizim için ölçü mesela Hz. Ebu Bekr’in bundan ne anlamış olabileceği olabilir. Arapça "Alak" kelimesi, üç anlama sahip olduğunu söyleyenler de vardır: 1) Kan pıhtısı, 2) Asılı duran madde, 3) Sülük. Eskiler, doğal olarak birinci anlamı, yani kan pıhtısı anlamını yeğlemişlerdir. Ne var ki modern biyolojinin gözlemleri bu anlamın doğru olmadığını ortaya koymuştur. İnsanın yaratılış evrelerinde kan pıhtısı diye bir evre yoktur. Bu yüzden, "rahim duvarına sülük gibi asılı duran madde" de denilmektedir. Nitekim bazılarına göre meniden sonraki evre olarak anılan bu biçimin (22: 5; 23: 14) tek kelimelik karşılığı "embriyo"dur. Bak 4: 82). Anlamı o dönemdekilerce de malumdur. “Alak” ifadesine “alaka” yani “ilişki” diyenler de vardır; bu anlamda değerlendirmelerinin nedeni, bu anlamıyla ayeti herkes daha açık anlayabilir olmasıdır.


            3- “Oku (çağır), Rabbin (sonsuz) kerem sahibidir.”

            4–5- “Kalem yoluyla, insana bilmediklerini öğretti.”(Yani kalemi kullanmayı öğretendir; insana bilmediğini belletendir.)

            6–7- “Hayır; muhakkak insan gerçekten azar (fütursuzca); ne zaman kendini yeterli (müstağni) görse.”

            8- “Muhakkak dönüş Rabbinedir.”

            9–10- “Engelleyen o kimseyi gördün mü (düşündün mü), salla (namaz) ederken bir kulu?” (Bir rivayete göre Peygamberimiz namaz kılarken Ebû Cehil ona engel olmak istemiş, fakat yanına varınca korkudan titreyerek dönüp kaçmış.)

            11–12- “(Hiç düşündün mü o doğru yolda mıdır) Gördün mü (ya) o hidayet üzere olduysa veya (ya) emrettiyse takvayı”

            13- “Gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise? (Hiç düşündün mü onun hakikati yalanla(ma)yabileceğini ve sırtını (ona) dön(mey)ebileceğini?)

            14- “Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?”

            15–16- “Hayır, o gerçekten eğer vazgeçmezse, mutlaka onu yalancı günahkâr perçeminden (alnından) yakalayacağız (sürükleyeceğiz).”

            17–18- “Haydi meclisini çağırsın, biz (de) zebanileri çağıracağız…”

            19- “Hayır, ona itaat etme (kulak verme) ve secde et ve yaklaş!”

            Nihayet alak basittir ve bundan hâsıl olan insan hiçbir şey bilmiyorken daha sonra öğrenerek bir şeyler elde eder ve zenginleşerek şımarır. Fakat gerçekte dönüş Allah’a olduğu halde bir de üstelik kulluk yapanı engellemeye yeltenir.

            Bu sure Resulün ilk terbiye ayetlerini içerir…

 

                                                                Nisan 2009/YÜKSEL YILMAZ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021