TAMAMLANAN DİNE HADİS İLAVELERİ

Kur’an’la, diğer hadislerle ve mantıkla çelişmeyen hadisleri kullanalım’ diye düşünüyorsanız bilmeliyiz ki diğer hadisleri nakil edenler de aynı hadisçilerdir. Bu hadisleri nakledenlerin sözüne hala güvenebilir misiniz? Üstelik Kur’an, kendisinin her şeyi açıklayan, yeterli ve dinin tek kaynağı olduğunu söylemektedir.

“Sana her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, doğruya ileten, rahmet olan ve Müslümanlara müjde olan kitabı indirdik.” (1).

Kur’an yeterli iken şüpheli kaynak olan hadislerle niye uğraşalım? Allah zanna tabi olmamamızı söylerken, niye zan olan hadislerden medet umalım? Hicri 200–300 yıllarında toplanmaya çalışıldığında içine giren çelişki, yalan ve mantıksızlıkları gördüğümüz hadisleri, Hicri 1400’lerde mi düzelteceğiz? Tüm bu çabalar aslında Kur’an’ı yetersiz görüp ‘kapalıdır anlayamayız’ diye güvenememenin ve sanki daha açık ve kesinmiş gibi hadise kapı açmanın sonucudur.

Hadis: “Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündü” (2).

Kur’an’da böyle bir bilgi yoktur. Misvakla alınan abdestin, sarıkla kılınan namazın 27 veya 70 kat daha sevap olduğunu söyleyen hadisler de böyledirler. Senin takvan, o anki halet-i ruhiyen (ihlâsın), tövbekârlığını muhafazan önemli…

Hadis: “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz. Çünkü Şeytan sol eliyle yer, içer” (3).

Bazı gelenekçi dini grupların kurslarında sol elle yemek yiyen çocuklar azarlanmakta hatta ellerine vurulmakta, yüzükoyun yatan çocuklar ise dövülüp gece yarısı kaldırılmaktadırlar. Çocukların psikolojisini bile bozan bu uygulamaların sebebi bu ve benzeri hadisler ve aklını işletmeyen talipleridir.

Hadis: “Hazreti Peygamber çocuğa doğumunun yedinci gününde isim konmasını, çocuğun yıkanarak pisliklerden temizlenmesini ve kurban kesilmesini emir buyurdu” (4).

Kur’an’da çocuğa yedinci günü isim konmasının veya kurban kesilmesinin gerekliliğine dair hiçbir şey olmadığı halde nerden çıktı bu “emir buyurdu”? Demek ki dinde olmayan bir sevap kavramını dine hem de emirmiş gibi ilave eden bu hadis de uydurmadır. İlle de hadisin zararlı bir şey ifade etmesi gerekmez. Hatta hadis iyi bir şeyi dahi sevap gibi dine sokuyor veya zararlı bir şeyi mekruh yapıyorsa dine ilave getirdiği için hadisin yine uydurma olduğu anlaşılır.

Hadis: “Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır” (5).

Kur’an’daki Kehf suresinde gençler ve köpekleri anlatılır. Bu gençler övülmekte ve köpeğin aleyhinde hiçbir şey söylenilmemektedir. Bu ayetleri eğer hatırlamazsanız ve Resul döneminde köpeklerin mescidde dolaştığına dair hadisi de bilmiyorsanız, bu hadise 'iman etme' tehlikesindesiniz demektir… Bir hadiste horozun melek gördüğü için öttüğü, eşeğin şeytan gördüğü için anırdığı söylenir (6). Farenin aslında Yahudi olduğu, bu yüzden deve sütü içmediği başka bir hadistir (7). Karganın sapkın (fasık) olduğu da hadistir (8). Devenin şeytandan yaratıldığı ise biyologlara bile ışık(!) tutacak bir hadistir! (9). Kedinin aslanın aksırığından, domuzun filin aksırığından yaratıldığını iddia eden hadisler de vardır (10). Tüm bu hadisler Kur’an’da geçmeyen uydurmalarıyla dinin mantıksız sanılmasına sebep olmuş ve dinin hakkaniyeti konusunda kafalarda şüpheler oluşturmuştur.

Hadis: “Peygamber bize: ‘Altın ve gümüş kap içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladı” (11).

Kur'an’da böyle bir yasak da, hüküm de yoktur. Bu tarzda bir ilaveyi dine sokmak, Kur'an’ı yetersiz görmek, Kur'an’ın üzerine ilaveler yapmak manasına gelir.

Hadis: “Ey Atıyye, yufkadan sünnet et, derin gitme, çünkü yufka sünnet etmek (kanın üste çıkmasıyla) yüzü güzelleştirir ve kocası için daha zevkli olur” (12).

Kur’an’da kadının da, erkeğin de sünnet olması geçmez. Sünnetin sağlığa faydalı olduğunu düşünen bir fenni sünnetçiye sünnet olabilir; ama sünnet olmak istemeyen de olmayabilir. Bu dini bir sorumluluk değildir. Hadiste görüldüğü gibi, kadınların sünneti de hadis yoluyla dinimize mal edilmiş bir uygulamadır; ama neredeyse tümü sünnet olmamaktadır. Hadise göre kadının sünneti derin kesilmemek kaydıyla yapılmalıdır. Bu uygulama yüzü güzelleştirecektir (!) ve kadının kocasının zevk almasını sağlayacaktır. Bu yüzden kadınların hiçbiri zevk almıyorlar mı yani? Zevk bundan mı ibarettir? Ne bileceksin başkalarının özellerini? Sırf bu icattan dolayı kırk yaşının üzerinde bir erkek Müslüman olsa hemen sünnet etmeyi ortaya atabiliyorlar. Şu saçmalığa bakın… Bu korkudan ve saçmalıktan dolayı Müslüman olmaktan çekinenler yok mudur dersiniz? Kur’an’dan kopmakla ne kadar gülünç olunuyor değil mi?

Gazali’yi yere göğe sığdıramayıp ona Hüccetü’l İslam (İslam’ın ölçüsü), Zeynüddin (Dinin süsü) gibi iddialı lakapları takanlar, Gazali’yi ilmin doruğu görenler, hadisleri Kur’an’a eş koşanlar kadınlarını ve/veya kızlarını sünnet ettirdiler mi? Ne yazık ki Gazali gibi en çok ciddiye alınan kişiler bile bu izahlara yer vermişlerdir. Fakat ulema bilir ki Gazali’nin en güçlü olduğu konu kelam ilmi, en zayıf olduğu konu ise hadis ilmidir.

Hadis: “Cennette bir ağaç vardır ki binekli onun gölgesinde yüz yıl gider” (13).

Hadis: “Cehennemde kafirin azı dişi Uhud dağı kadar, derisinin kalınlığı da üç günlük mesafe kadardır” (14).

Hadis: “Cehennem ehli ateşte o kadar büyüyecek ki kulak memesi ile boynu arası yedi yüz yıllık mesafe kadar olacaktır” (15).

Hadis: “Ümmetimin fakirleri zenginlerden 500 sene evvel cennete girecektir” (16).

Kur’an’da geçmeyen bu anlatımlar, cenneti ve cehennemi anlama hususunda hayal edilmiş ilavelerdir. Kur'an gerektiği kadar cennet ve cehennem tarifini yapar. İlave bir dini anlayış getirme alanında da hadisler kabul edilemez.

Hadis: “Peygamber deve eti yemekten soruldu, Peygamber ‘Onu yediyseniz hemen abdest alın’ dedi” (17).

Kur’an’da deve etinin abdesti bozduğu geçmez. Kur'an’a ilave olan bu dini zorlaştırıcı hüküm de dine icattır. Kimi mezhepler bu hadise göre deve eti yiyenin yeniden abdest alması gerektiğini söylemişlerdir.

Hadis: “Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde kim ki her rekâtında 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kürsi ve 3 İhlâs okumak suretiyle 10 rekât namaz kılarsa, 70 gün defterine günah yazılmaz, bu 70 gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür ve 70 senelik günahı bağışlanır” (18).

Hadis: “Kim ki çarşamba günü güneş yükselince 12 rekât namaz kılar, her rekâtında 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kürsi, 3 İhlâs ve 3 Muavezeteyn okursa arşın altından bir münadi: ‘Ey Allah’ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı, artık senin için fazla amele lüzum yok’ diye bağırır ve o gün kendisi için bir Peygamber sevabı yükselir” (19).

İslam âleminin en önemli klasiklerinden addedilen İhya-u Ulumiddin’de Gazali, Kur’an’da geçmeyen namazları açıklamakla dine ilaveye geleneksel dine katkı yapmıştır. Bu hadislere göre 70 günde 1 salı günkü namazı kılmak veya hayatta 1 kez çarşamba günkü namazı kılmak bir Müslümana yetecektir. Tek namazla 70 senelik günahın bağışlanması da, Peygamber sevabı da mümkün olmaktadır. İmam-ı Gazali akla sığmayan bu uydurmaları yapmakta ve akılla sonuca gidenin hüsrana uğrayacağını anlatmaktadır. Gazali felsefecilerle atışırken kelamda başarılıdır ama fıkıh, hadis, tasavvuf alanlarında zayıftır. Bu durumda çok sayıdaki kitaplarının malesef azı değerlidir…

Kur'an’a göre dini baştan araştırın. Bazı soruları sormadığınız için kafanız karışık değilse, o kafa he şeyi hak etmiştir… Kur’an’ı daha çok ve anlamak şartıyla okuyun, Kur’an’ın tamamına vakıf olduktan sonra tekrar hadislere döndüğünüzde daha şuurlu şekilde anlayacaksınız ki:

“Ve gerçekten O (Kur’an) iman edenler için bir doğruluk rehberi ve bir rahmettir.” (20).

KAYNAKLAR:

1. (Nahl Suresi: 89). 2. (Buhari, Ezan: 30; Müslim, Mescid: 249; Muvatta, Cemaat: 1). 3. (Hanbeli: 2/8,33). 4. (Tirmizi, Edeb: 63/2834; Ebu Davud: 2837). 5. (Hanbeli: 4/85,5/54). 6. (Sahih-i Müslim). 7. (Sahih-i Müslim: Zühd). 8. (Buhari: 59/16; Hanbelî, Müsned: 2/52). 9. (Hanbelî, Müsned: 4/85). 10. (El Mecruhin: 1/101). 11. (Buhari: 12/1952). 12. (İhyau Ulumiddin, İmam-ı Gazali: 1/382). 13. (İbn-i Mace, Züht: 39; Müslim, Cennet: 6; Tirmizi, Cennet: 19). 14. (Sahih-i Müslim). 15. (Hanbel: Müsned). 16. (Tirmizi, İbn-i Mace). 17. (Ebu Davud: 1/185). 18. (İhyau Ulumiddin: 1/539). 19. (İhyau Ulumiddin: 1/540). 20. (Neml Suresi: 77).

 

                       ASRIN İDRAKİNE GÖRE HADİS USLÜ  22 / 31.12.2009/ YÜKSEL YILMAZ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021