BİRBİRİYLE ÇELİŞEN HADİSLER BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Allah, Kuran’ın çelişkisiz olmasını Kuran’ın kendi katından oluşuna delil gösterir. Böylece dinin kaynağının çelişkisiz ve korunmuş olması gerektiği anlaşılır. Herhangi bir hadis Kuran’la ya da başka bir hadis ve mantıkla çelişmiyorsa dahi zandır. Din ise zanna tabi olamaz. Katiyen zanna geçit yoktur: “Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar” (1), “Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Doğrusu zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilendir” (2), “Ey iman edenler! Zandan çok sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır” (3) …

 Bir hadis, “Kan aldırmak yapanın da yaptıranın da orucunu bozar” (4) dediği halde başka bir hadis “Peygamber’imiz oruçlu iken kan aldırmışlardır” (5) diyebilmektedir. Kuran’da orucun yemekle, içmekle ve cinsel ilişkiyle bozulduğu geçer. Yani birinci çelişik hadis ikinci hadisle olduğu gibi Kuran’la da çelişmiştir. Bu alıntı en sahih denen altı hadis kitabından üçünde de mevcuttur. İkinci hadis Kur’an’a uygun düştüğü için onu tercih etmek gerekir.

Başka bir sahih hadis “Gerek küçük, gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin” (6) dediği halde, bir başka sahih hadis “Peygamber’imiz bir takım insanların küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi hoş karşılamadıklarından, bu bidatı (hurafeyi) kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru yaptırdı” (7) demektedir. Burada çelişki söz konusudur. Demek ki en az biri uydurmadır ve Peygambere iftiradır.

Bir hadis “Peygamber oruçlu iken hanımlarını öptü” (8) dediği halde, aynı kaynak ve aynı sayfada başka bir hadis “Oruçluyken hanımını öpenin durumu sorulduğunda Peygamber; ‘Orucu bozulmuştur’ dedi” (9) şeklinde çelişir. Bu kaynak İbn-i Kuteybe’nin çelişik ve mantıksız hadisleri zorlama yorumlarla kurtarmak çabasından ibaret olan eseridir. Aslında İbn-i Kuteybe’nin “Hadis Müdafası” kitabı tavsiyeye değerdir. Peygamber mi çelişmiştir yoksa bu hadis kaynağı mı?..

Hadis “Biriniz evinde namazı kılar da sonra namaz kılmakta olan imama yetişirse, onun arkasında namaza dursun. İkinci kıldığı onun için nafile olur” (10) dediği halde “Bir namazı günde iki defa kılmayın” (11) der mi sizce?.. İkinci hadis hem birinci hadisle, hem de Kuran’la çelişir.

Sahih bir hadis “Kim size Peygamberimizin ayakta küçük tuvaletini yaptığını söylerse inanmayın” (12) der. Başka bir sahih hadis “Peygamberimiz bir kavmin süprüntüsüne varıp ayakta küçük tuvaletini yaptı” (13). Sizce çelişkiden hangisi doğru? Birinci hadisin anlattığı ve Kuran’da olmayan bu uygulama aslında bizi hiç ilgilendirmiyor. Peygamberin ayakta küçük tuvaleti yasakladığı söylenen uydurmalara binaen, bazı kişilere rahatsızlık vermesi muhtemel olan oturarak tuvalet yapmaya ‘Sünnet’ denmiş ve bundan sevap umulmuştur. Ayakta tuvaleti yapmak ise çirkin görülmüştür. Bu konuda daha çok şey söylenebilir ama burada bizi ilgilendiren çelişkili yönüdür.

Aynı kaynakta sahih hadis “Peygamber ayakta su içilmesini yasakladı” (14) derken, bir ardından gelen bir sahih hadis “Peygamberi sizin benim gibi ayakta su içerken gördüm” (15) derse ne düşünürsünüz?  

Sahih hadis “Peygamberimiz caminin bahçesine girerek şöyle dedi: ‘Şurası muhakkak ki cami ne cenabete, ne aybaşılıya helal değildir’ ” derken (16), aynı kaynak “Peygamberin hanımı anlatıyor: ‘Peygamberimiz bizden biri aybaşılı olduğu halde onun kucağına başını koyar, Kuran okurdu. Bizden birimiz aybaşılı iken camiye gidip Peygamber’e bir şeyler götürürdük’ ” (17) demektedir. Apaçık Kur’an dururken böyle apaçık çelişkilere mi itibar edeceksiniz?

Sahih hadis “Peygamber Meymune ile evlendiği zaman her ikisi de ihramlıydı” (18) dediği halde, diğer bir hadis “İhramlı olan bir kişi (Hacda olan) ne evlenebilir, ne kız isteyebilir, ne de başkasının nikâhını kıyabilir” (19) demektedir. Oysaki Kuran’da haccın nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kuran ile yetinmeyip, hadislere din bina etmeye kalkışanlar bunu iyi düşünsünler…

Bir hadis “Baldırları açık olan bir sahabeye Peygamber’imiz rastlamış ve ‘Baldırlarını ört. Baldırlar da avret yerlerindendir’ demiştir” dediği halde (20), nasıl olur da başka bir hadis “Peygamber’imiz evde baldırları açık yan üstü yatıyorlardı. Ebu Bekir izin istedi Peygamber hiç istifini bozmadan izin verdi. Ömer istedi aynı şekilde ona da verdi” (21) diyebilir?.. Çelişse de bazı mezhepler birinci hadisi alıp erkeklerin dizle göbek arasını örtmelerinin farz olduğu şeklindeki bir zorluğu dine sokmuşlardır.

Bir hadis “Peygamberimiz; ‘Deri işlendi mi temiz olur’ dedi. Sonra ölü bir koyuna rast geldi ve ‘Onun derisinden faydalansanıza’ dedi” şeklindedir (22). Buna rağmen başka bir hadis ise “Peygamber’imiz ‘Ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız’ dedi” (23) şeklindedir.

Elimizde çelişkisiz Kuran varken, bu çelişkiler yığınına dönmüş hadislerle uğraşmak bizi Kuran’dan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Bu yüzden Allah’ın elçisinin ahirette toplumundan tek şikâyetini hatırlatalım: “Elçi de şöyle der; ‘Ey Rabbim, benim toplumum bu Kuran’ı devre dışı tuttular’ ” (24).

Midye, karides yenemeyeceğini söyleyen Hanefi mezhebinin izahına rağmen diğer yanda diğer mezheplerin denizden ne çıkarsa yenebileceğini söyleyen hadisi de vardır. İpeğin haram olduğuna, altının giyilemeyeceğine dair uydurma hadislerin varlığına rağmen Peygamberin yanında sahabelerin ipek giydiğini, Peygamberin bir ara altın yüzük taktığını söyleyen ve diğer hadisleri yargılayan hadisler de vardır. Haremlik selamlığı savunan, kadının sesinin duyulamayacağını söyleyen izahlara karşı sahabelerin erkek, kadın aynı yerde abdest aldığını, karşılıklı sohbetlerinin olduğunu anlatan hadisler de vardır. Allah’ın Kuran’da kıyafet hakkında detay vermemesi; isteyenin takım elbise, isteyenin kimono, isteyenin cübbe veya isteyenin bambaşka bir yöre kıyafeti giyebileceğini gösterir. Bu serbest konuda muhtemeldir ki Peygamber, yöresinin kıyafetleri olan entariyi, cübbeyi tercih etmiştir. Fakat bu kıyafeti putperestler de, Peygamberin en büyük düşmanları da gelenekler gereği giymekteydi. Yani Peygamberimizin bu konudaki tavrı bir dinsel uygulama değil, serbest bir tercihtir. Burada Peygamberin kıyafetini tarif eden hadisin kendisi uydurma olmasa bile, onun uydurma yorumu dine ilave yapmıştır. Uydurma yorumları Kuran’a denetleterek düzeltmek için aşağıdaki hadis örnektir:

“Bilin ki; Kuran’dan başka bir şey eken, ektiğini biçerken belalara uğrar. Artık siz de O’nu ekin, O’na uyun. Rabbinize O’nu delil edin, nefislerinize O’nu öğütçü yapın. Kendi reyleriniz O’na uymazsa reylerinizi (yorumlarınızı, seçiminizi) töhmetleyin, dilekleriniz O’na aykırıysa dileklerinize hıyanette bulunun.” (25).

Hadislerin hepsi zandır. Kuran’la çelişmeyen ve Kuran’la uyuşan hadislerin bile Peygamberin sözleri olduğuna inanmak zandır. Allah uyarıyor:

“Bile bile gerçekle yalanı karıştırmayın.” (26).                                                  

KAYNAKLAR:

1.   (En’am Suresi: 116),

2.   (Yunus Suresi: 36),

3.   (Hucurat Suresi: 12),

4.   (Tirmizi, Oruç: 60/Ebu Davud, Oruç: 28/Buhari, Oruç: 32),

5.   (Ebu Davud, Oruç: 29-30/Tirmizi, Oruç: 59/Buhari, Tıb: 11),

6.   (Hanbel: 3/12),

7.   (Buhari: 4/11),

8.   (İbn-i Kuteybe- Hadis Müdafası: 372),

9.   (İbn-i Kuteybe Hadis Müdafası: 372),

10. (İbn-i Kuteybe Hadis Müdafası: 366),

11. (Ebu Davud: 2/56),

12. (Sünen-i Nesei: 1-2/25),

13. (Buhari: 1/167),

14. (Ebu Davud: 4/No:3717),

15. (Ebu Davud: 4/No:3718),

16. (Müslim, Hayz: 11/Ebu Davud, Taharet: 104/Tirmizi, Taharet: 101/Nesai, Hayz: 18),

17. (Nesai, Hayz: 19),

18. (Nesai: 5-6/179),

19. (Nesai: 5,6/249),

20. (Tehzibut Tezhip: 2/69),

21. (Hanbel: 1/71),

22. (Buhari: 72/30),

23. (Hanbel: 4/310, 311),

24. (Furkan Suresi: 30),

25. (Nehcül Belağa: sayfa 55),

26. (Bakara suresi: 42).

          ASRIN İDRAKİNE GÖRE HADİS USLÜ 15 / 05.10.2009/ YÜKSEL YILMAZ

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021