Ellah Kimdir?

İslam orijininde bir çeşit paganist, putperest dindir. Bu din milattan önce 2000 yıllarına kadar dayanır. Muhammed'in yaptığı şey ise, sadece kendi putperest dininin adını değiştirmesi ve deformasyonudur. Yani İslam, putperest bir dinin son halidir. Geçelim kanıtlara: Bildiğiniz gibi, İslamda Allah'ın eski adı Al-ilah'dır. Bunda bütün ilahiyatçılar hemfikirdir. Muhammed'in babasının adı ise; Abdullah'dır. manası ise Allah'ın kuludur. Şimdi akla hemen şu sorular geliyor: 1- Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce Mekke ve çevresinde hangi din veya dinler vardı? 2- Semavi din dedikleri, musevilik veya hristiyanlık var mıydı? 3- Muhammed ve babası ve diğer aile eşrafı dinsiz miydi? Dinsiz değillerdiyse hangi dine mensuplardı? 4- Eğer bir dine mensuptuysalar, bu din Musevilik miydi? Hristiyanlık mıydı? Putperest bir dinmiydi? Geçelim cevaplara: Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce Mekke ve çevresinde herhangi bir din var mıydı?: Sadece ve sadece çeşitli putperest dinler vardı. Buna hiçbir İslamcı itiraz edmez çünkü bu zaten kendilerinin de iddia ettiği birşey. Hatta o dönem, o bölgede bulunan bütün dinlerin putperest din olması sebebiyle, o devri oranın cahiliye devri olarak nitelerler. Bununla da yetinmeyip, onların bu putlara tapma cehaletini İslamın geliş sebebi sayarlar. Netice: O bölgede putperest dinlerden başka bir din yoktu. Mekke ve çevresinde semavi din dedikleri, musevilik veya hristiyanlık varmıydı?: Yoktu, bu konuda islamcılarla da anlaştık. Muhammed ve babası ve diğer aile eşrafı dinsiz miydi? Dinsiz değillerdiyse hangi dine mensuplardı? Dinsiz olamazlardı. Zaten bunun en büyük kanıtı Muhammed'in babasının adının Abdullah olmasıdır. Abddulah "Allah'ın kulu" demektir. Muhammed'in babası birşeyin kulu olduğuna göre, demekki zaten dinsiz olamazdı. Zaten o devirde o bölgede zaten dinsiz insanlar yoktu. Eğer bir dine mensuptuysalar, bu din musevilik miydi, hristiyanlık mıydı, yoksa putperest bir din miydi? Kesinlikle musevilik veya hristiyanlık olamaz çünkü o devirde, o bölgede hristiyanlık ve/veya musevilik olduğuna dair hiçbir iz, hiçbir belirti ve hiçbir hadis yoktur. Hiçbir söylenti ve buna benzer iddia da yoktur. Ayrıca bölgede, o tarihten kalma ne bir havra nede bir kilise kalıntısı vardır. Dolayısıyla o bölgede bu iki dinden de eser yoktur. Peki geriye ne kalıyor? Muhammed'in babasının bir putperest olması kalıyor değil mi? Çünkü diğer bütün alternatifleri denedik, uymadı. Evet, Muhammed, babası ve eşrafı putperest olduklarına göre, bir putları olması gerekir değil mi? Putsuz putperest tabii ki olamaz. Peki onların putu neydi acaba?. Ne olacak tabiki Muhammed'in babasının adından da anlaşıldığı gibi, putları Allah'dı. Zaten putu Allah olduğu için Muhammed'in babasının adı Allah'ın kulu'dur. Peki şimdi bir kontrol daha yapalım, belki yanılmışızdır. Diyelim ki Allah put değildi. Peki öyleyse Muhammed'in babasının putu hangisiydi? Diyelimki Muhammed'in babasının bir putu yoktu. O halde dini neydi? Yahudi değildi, hristiyan da değildi, dini neydi peki? Diyelimki dinsizdi; o halde adı neden "Allahın kulu"? Dinsiz biri, birşeyin kulu olurmu hiç? Gördüğünüz gibi, Muhammed ve ailesini ne yaparsak yapalım, ne yoldan düşünürsek düşünelim, ne kadar uğraşırsak uğraşalım, putperestlikten kurtaramıyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki; o devirde o bölgede putperest dinlerden başka din olmadığı halde, Allah yine de vardı. Bu da bize putperestlerin Allah adında bir ilahı'ı olduğunu ispatlıyor. Peki Putperestler hangi Allah'a tapıyorlardı? Kimdi bu Allah? Ellah Kimdir ?? Kendisi bayandır, bir ay tanrıçasıdır. Sümerler ve Frigyalılardaki adı Kıble'dir. Yani Kibele'dir. Daha sonraları bazı putperest dinler tarafından, kara taşa dönüşüp dünyaya indiğine inanılır. (Kabe'deki hacıların etrafında döndüğü hacer ül-esved kara taşı.) Al-lat, Uzza ve Menat adında 3 adet kızı vardır. Millat'tan öncesinde Arap yarımadasındaki adı Al-ilah ( El-ilah ) dı. Sonraları (Muhammed'den önce) adı zamanla değişikliğe uğrayarak, aradaki sadece i harfinin kalkmasıyla Al-Lah oldu. Yani bu Allah adı, Muhammed'le birlikte gelmedi, Muhammed zamanından önceki adı da aynen şimdiki gibi Allah'dı. Nitekim bunu Kuran da ispatlar. Kuran'ın ilk ayetlerinde dahi Allah kendini tanıştırmaya gerek duymaz, direk konuya girer. Çünkü kendisi zaten tanındığını ve hatta tapıldığını bilir. Bakınız Kuran'ın iniş sırasına göre, ilk ayetleri Alak suresi 1,2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı ?alak? dan yarattı. 3. Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır. 4,5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. 6,7. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. 8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. 9,10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? 11,12. Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah?a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!? 13. Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!? 14. O Allahın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? 15,16. Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız. 17. Haydi, taraftarlarını çağırsın. 18. Biz de zebânileri çağıracağız. 19. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. Şimdi ayetleri inceleyeyim. Bu yukardaki ayetler, Allah'ı daha önce hiç bilmeyen, tanımayan birine inmiş gibi gözüküyor mu? Daha ilk ayette ne demiş? "Rabbin". O ilk ayet indiğinde kimdi Muhammed'in rabbi? Elbette ki bir puttu. Yukardaki yazılarda bunu defalarca ispatladık. İtiraz eden yüz kere daha okusun üstteki yazıları. Demekki Muhammed bu dini bir putun adına kuruyor. Gördüğünüz gibi "rabbin" dendiği zaman, şaşırmıyor, bocalamıyor. "Benim rabbim yoktu ki" demiyor, "sen kimsin?" diye sormuyor. 3 no'lu ayette ne diyor? Senin Rabbin. Muhammed buna da afallamıyor, "kim benim rabbim"" demiyor, çünkü daha öncesinden de bir rabbi olduğunu biliyor. İşin daha da önemlisi; bu ayetleri başkasına anlattığı zaman, yine hiçkimse afallamıyor, hiçkimse "kim bu Allah? kim bu rabb" demiyor. Çünkü Muhammed'in peygamberlik iddiasından önce de, bu Allah biliniyordu ve tapılıyordu. Muhammed'in yaptığı şey sadece; "hani o sizin ve benim taptığım Allah varya! İşte o bana vahiy gönderdi". demekten ibarettir. İşte Muhammed bu yüzden Allah'ı tanıtmaya gerek duymuyor. Geçelim 9,10 no'lu ayetlere: (Tekrar belirtelim: bu Alak suresi Kuran'ın ilk suresidir). Ne diyor? "Sen, namaz kıldığında". Bu ne demektir? Demekki Muhammed peygamber olmadan önce de namaz kılıyordu. Çünkü aksi halde Allah'a "namaz nedir?" diye sorması gerekirdi. Zaten sormasına ne hacet? Allah demiş zaten kendisine "Sen, namaz kıldığında" diye. Bu da o zamanki putperestlerin namaz kıldığını ispatlıyor. Namaz zaten bir putperest ibadetidir. 11,12 Ne diyor? "takvayı (Allah?a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyor" diyor. Yine hiçbir putperest şaşırmıyor, hiçbiri "Allah kim? demiyor. Hiçbir putperest Hangi Allah'a karşı gelmekten sakınacağız? demiyor. Çünkü hepsi Allah'ı zaten tanıdığı için ve bazıları da taptığı için bu soruları sormuyor. Muhammed de Allah'a sormuyor bunları. Ayet 18: Ne diyor? "Biz de zebânileri çağıracağız." diyor. Yine hiçkimse "zebani nedir? Kim bunlar?" demiyor. Çünkü bu putperestler zebanileri de zaten biliyorlar. Zira dinlerinde mevcutdu. Ayet 19: "secde et" diyor. Yine hiçkimse "secde ne demektir?" diye sormuyor, Muhammed de Allah'a sormuyor. Çünkü onlar daha önce zaten namaz da kılıyorlardı, putperest dinlerinden dolayı. Alak suresini geçtik. Bu arada bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Kuran'da sık sık "Allah'a ortak koşmaktan bahsedilir (şirk). Bu nasıl olabilir? Hem Allah'a inanıp, hem kuran'ı okuyup, hem Allah'a ortak koşmanın cezasının cehennem olduğunu bilip, hem de Allah'a hala ortak koşabilmek. Sizce bu mümkün müdür? Eğer mümkünse neden şu anda tek bir kişi bile "Evet Allah vardır ama tek tanrı o değildir" diyerek Allah'a ortak koşmaz? Evet bunu söyleyen tek bir kişi bile yoktur. Çünkü Kuran'a rağmen, o cehennem tehditlerine rağmen, bunu söyleyecek kadar akılsız tek bir insan bile olamaz. Nasıl ki şimdi olamıyorsa, o devirde olması hiç mümkün değildir. Fakat Kuran'ın anlatmasına göre varmış böyle insanlar. Bu da neyi gösterir?; Kuran'dan önce bazı putperestler hem Allah'a hemde diğer başka putlara tapıyorlarmış. Bu neyi ispatlar? Allah'ın İslam öncesi putperestlerinin tanrısı olduğunu ispatlar. Peki Allah ile birlikte başka hangi putlara tapıyorlardı bu putperestler? Tabiki Allah'ın kızları Al-Lat, Uzza ve Menat'a tapıyorlardı. Putperestler İslam öncesi, cennet ve cehennem kavramına inanırlardı. Namaz kılarlardı.Tıpkı şimdiki müslümanlar gibi, hacca gitip, Allah'ın etrafında dönerek tavaf yaparlardı. Ayrıca da yine tıpkı şimdiki müslümanlar gibi şeytana da inanıp, hacda şeytan taşlarlardı. Tıpkı şimdiki gibi meleklerin ve cinlerin varlığına inanırlardı. Putperest dinler tabiki tek çeşit değildi. Çeşit çeşit putperest dinler vardı. İslamcıların da belirttiği gibi, o dönemde zenginlerin evlerindekiler hariç 360 tane put vardı. Bütün bu yukarda saydığım, namaz, hac, şeytan taşlama, cennet, cehennem, cin, melek vs. gibi kavramların olup olmaması dine göre değişkendi, fakat bütün bu putperest dinler birbirlerinden esinlenmiş ve birbirlerinden alıntılar yapmıştır. Örneğin cehennem anlayışı da yine putperest dinlerden İslama girmiştir.Ancak İslama girmiştir derken, Muhammed'den sonra değil önce girmiştir. Bütün bunların yanında, Kuran Kabeyi zaten Allah'ın evi olarak niteler. Kabe İslamdan önce putperestlerin ibadet yeri olduğuna göre, Allah'ın İslam öncesi putperestlerinin putu olduğunun ayrı bir ispatıdır.

Başlık Kategori Yayın Tarihi
Kuran'daki Çelişkiler (İlhan Arsel) 1 Felsefe 28.12.2012
DİN VE BİLİM Felsefe 27.12.2012
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Mizah 23.12.2012
MARAŞ KATLİAMI Tarih 22.12.2012
Nahle Olayı ve İlk Yağma ve İlk Cinayet Felsefe 20.12.2012
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Evde Geri Dönüşüm Eğitim 11.05.2021
Psikoloji Eğitimleri - Psikolog Marketi Eğitim 09.04.2021
Allah’ın İlminin Sonsuzluğunun Mükemmelliği… Eğitim 27.02.2021
YÜZYÜZE EĞİTİME HAYIR Eğitim 06.10.2020
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AÇILDI. Eğitim 30.06.2020

Yazıya yapılan bütün yorumlar

Hiç 14.08.2020

1.si cahiliye devri putlara tapılırdı evet , neye inanıyorsun neyi savunuyorsun bir arayışta mısın da sorgularsın yoksa fitne çıkartmak için mi şeytanlık yapmaya kalkmışsın en iyi sen bilirsin ama o kadar basit bir iddia üzerine o kadar basit bir çürütmeye kalkmışsın ki işimi kolaylaştırıcak saolasın . Allah her şeyi hakkı ile bilen ve ilmini bizlerin tamamını bilemediğimiz yalnızca ona kavuşamadığımız bir Varlıktır . Şu yüzyıla gelip de hâlâ İslam ı inkar eden ya Kuran okumayan cahil kalmış olandır yada şeytanın ta kendisidir . Hz.Muhammed’e peygamberliği bildirilmeden önce putlara tapan halk zaten kim bu Allah Allah dediğin ne sormalarını hemen çürüten bir durum zaten ilahları var yani onlara göre Allah taptıkları bir sürü put , bu kavram zaten onların yabancı olduğu bilmediği bir şey değil . 2.si O zaman gelenklerine ve kutsal saydıkları dinlerine karşı geldiği için süfyan ve amcası da dahil her kes karşı çıkmış kabul etmemiştir . Bu da insanların direkt kabul ettiği gibi gösteridiğin yalanı çürüten bir delil . İnsanlar var olduğundan beridir değil Allah , insanlardan da önce var olduğu için kendini insana göre değil insanı kendine göre tamamlamak istemiştir . Hz.Adem yaratıldığından beridir din vardır Allah ise ondan önce ezeli ve ebedi .. Tapınma tapınmadır put olsun semavi bir din olsun farketmez ama farkeden tapınmayı insan nasıl bilmiş bulmuş öğrenmiştir ? Allah o topluluğu İslama hazırlamak istemeseydi de yapabilirdi ama o bir alt yapı oluşturmuş ki tüm insanlık için daha sonra gerçeğini tebliğ ettirmiştir ve bunu doğrusu ile orjinal namaz kılma hali ile ona bildirmiştir . Yani onlar puta taparken de sahipsiz değildi dünya başı boş değildi ondan öncede her şey bir başka bir şeye hazırlıktır , ama istese Allah birden de yapabilir dilediğini tüm mahlukatı evreni yarattığı gibi . Ya aslında bura detay sen anlamazsın gibi ben sana kestirmeden geleyim , evet puta Allah diye tapıp ilah etmiş inanıyorlardı Allah puta değil bana tapın onu değil beni ilah bilin diyip en mükemmel dini (son tamamlanmış olduğu için ) insanlara Rahmetinden bildirdi . Bunda kafa karıştırıcak hiç bir şey yok . Tüm dinler bir birine benzer doğrudur , bu Allahın bir delilidir , Peygamberlerin hayatları , dinin yayılması vs , bu tutarlılıktır çarpıklık değil .. Kuran da Hz.Muhammed ve ailesi ve kabilesi menfaatine hiç bir ayet yoktur . 1400 yıldır kimse kalkıp son kitap Kuran denildi denileli son din İslam denildi denileli kalkıp bunu çürütemedi yeni bir din icat etmedi yeni bir din gelmedi yeni bir peygamberde öylece kaldı neden kimse madem icat edilcek türetilcek kopyalanıp değiştirilecek bir şey olaaydı yapamadı ? Kuran da Hz.Musa , Hz.Davut , Hz.Yusuf , Hz.İbrahim , Hz.İsa ve hayatları ve ibretlik hadiseleri de geçer Allah bilerek onları da an demiş ayet ayet bildirmiş .. Okumayı ve yazmayı bilmeyen Hz.Muhammed (sav) ve yaşadığı toprakların dışına hiç çıkmamış birisi onların isimlerini ve hayatlarını da mı uydurup yazdı ? Apaçık bir delildir görmeden bilmeden Kuran da yazılması .. Birileri yada akrabaları yada bu işi tasarlamaya çalışan kabilesi öğretti desen e zaten ilk onlar bu dine karşı çıkmış ve yıllarca eziyet etmiş çile çektirmişler onlar değilse uzaylıların işi olabilir gelip anlattılar ve Peygamber Efendimiz (sav) da ordan esinlenip kopyala yapıştır yeni bir din icad etti .. Nasıl olsa uzaylılara inanırsınız .. Hz.Muhammedin şahsi menfeatine ve ailesinin menfeatine yönelik bir tane ayet yoktur .. Ve Kuran da verilen İslam öğütü en medeni en modern ilkelere sahip olan en yüce bildiri ve emirlerdir .. Kadınlar , çocuklar , yaşlılar , yetimler , düşkünler , fakirler , zayıflar hep İslam dininde korunması sahip çıkılması ve destek verilmesini öğütler .. Şu an 1400 yıllık bir kitap nasıl olurda bu günleri bilir bu günler nasış gelişip değişirde Kuran hâlâ bugünlere bile hitap eder aslında hepsi apaçık mucizlerdir . Babasının ismi Allahın kulu olabilir bu kadar basit bir şey koskoca bir Allah’a ki habibi dediği Resulüne , tüm mahlukatı senin için yarattım dediği kuluna hikmetinden İslam öncesi Abdullah ismiyle var etmesi ve İslamda Allahın kulu manası ile bilinmesi çok mu enteresan abes kaçılcak bir şey ? Allah tüm mahlukatı onun için yaratmış hadi kalkıp niye sadece o niye sadece o kadar desen belki cahilliğin için haklı olabilirsin ki o bile cahilce bir soru ama etkisi düşük bir düyezde olur çünkü onun cevabını alsan Ağlarsın .. Uzza ve Menat da doğru olabilirsin ama Lat yada lut diye bir put vardı hemen onu Al lat mı yaptınız. ? Sen din nedir bizler neden yaratıldık önce onu öğren bence o zaman öyle olması gerektiğini anlarsın bu hayatın her yerinde o mesajı verir . Allah insan oğluna ilmi ve ahlakı tamamlamak için bu kadar evrelere ayırmış bütünlüğe ulaşması için böyle yaratmış , ağaçlar bir tohumdan bir fideye fide dallara budaklara yapraklara en son meyveyi oluşturur hep evre evre .. İlk din paganizm değildir paganizm Semavi dini inkar için şeytanın fitnesinden başka bir şey değildir , başlangıçtan beri iki yol iki seçenek vardır teslimiyet Hakka ve batıla Hakkım dışında ki her şey yalan hükümsüzdür ve tok olacaktır . Hz.Adem le başlayan din Semavi dindir ve karşıtı tamamen şeytanın uydurması vesvesesi fitnesidir .. ister pagan ister buda şimdiki sonu izmle biten herşey .. Allahtan bu kadar kaçmayın ya korkmayın , ona yakın olun , onun sizden hiç bir kârı çıkarı yoktur , onun sizlere sunduğu emrettiği kötü hiçbir şey yoktur , tam tersi Rahmetinden size zenginliğini paylaştığında var etmesidir olay . Olay örgüm zihin karışıklığımdan yada akıcılığım yada anlatım ifade kalitem çok muhteşem olmadı ama şu yazdığımda apaçık deliller vardır eğer arayıştaysan kapımız her zaman açıktır , eğer nefsine köle inkarcı kafirsen de Rabbim seni en kısa zamanda ıslah edip hidayete erdirir inşallah .. İnşallah doğru yolu bulmanı sağlar .. İslamı insandan sorma anlama öğrenme aç Kuran dan bil , Efendimiz Hz.Muhammed (sav) dan bil yoksa İslamı yaşatmayı beceremeyen binlerce insan girer aklına şeytanın tuzağa düşürdüğü ne olduğu belli olmayan kullar karalar aklını .. Yakınında gerçekten İslamı yaşayan ve İslamı kavramış tanımlamasını ifade etmesini sunmasını bilen biri olsayı keşke inan sana yardımı baya büyük olurdu .. Selametle kal , Selamın Aleyküm .

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.